Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3879/07 , Stran 1002
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS; Na Davčnem uradu Koper Direktor/-ica Davčnega urada. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske, pravne ali druga ustrezna smer, – 8 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – sekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru opravljenega magisterija, doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – osnovna raven znanja tujega jezika, – višja raven znanja jezika narodne skupnosti. Želena znanja in sposobnosti: – znanja vodenja in upravljanja v javni upravi, – sposobnost strateškega načrtovanja, – komunikacijske veščine, – sposobnost nastopanja v javnosti. Natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje problematike področja, – strokovno uveljavljenost na področju, – poznavanje pravne ureditve področja, – poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja davčne uprave. Opis nalog: – predstavljanje in zastopanje urada, – načrtovanje, organiziranje in nadziranje opravljanja dela, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije, – odločanje o zadevah z delovnega področja, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih in davčnih postopkih, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku. Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o osnovni ravni znanja tujega jezika, 4. pisno izjavo o višji ravni znanja jezika narodne skupnosti, 5. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc. Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Davčnega urada Koper. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na naslov: DURS, GDU, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne uprave RS – http://www.durs.gov.si/. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na Marino Vodopivec, tel. 01/478-29-18.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti