Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3822/07 , Stran 1008
Prodaja se nepremičnina – zemljišče na lokaciji k.o. Lanišče, vložek št. 2039 v izmeri 28.635 m2, parcelne številke: 2504/2, 2504/6, 2504/8, 2504/9, 2504/10, 2504/11, 2504/12, 2504/13, 2504/14, 2504/15, 2504/16. Ponujena cena znaša 348.920 EUR. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo. – Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov, ponujeni znesek in ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe za zastopanje. – Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »ne odpiraj – javno zbiranje ponudb«. – Ponudba mora prispeti na naslov: Melita Butara – stečajna upraviteljica, Fintim d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 9E. – Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba, ter notarsko overjena izjava, da ni oseba iz 153. člena ZPPSL. – Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 12. 3. 2007 do 12. ure. – Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se vplača na TR stečajnega dolžnika št. 27000-0000024525 pri Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na naroku za odpiranje ponudb. – Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov ali ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila. – Neuspelim ponudnikom se varščina vrne v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in se ne obrestuje. – Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. – V prodajno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, stroške prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako kupec uredi vpise v zemljiško knjigo. – Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. – Lastninska pravica preide na kupca z dnem plačila celotne kupnine. – Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2007 ob 14. uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana v I. nadstropju dvorana št. 5. – Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne od ponedeljka do petka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti