Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3813/07 , Stran 986
1. Predmet razpisa: povečanje delovne terapije in ureditev dvigala za nepokretne v Zdravilišču Laško zajema predvsem gradbeno-obrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela ter dobavo in montažo ustreznega dvigala za nepokretne. 2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o., Ljubljana. Št. projekta: 02/2005/A. 3. Vsebina ponudbe: 3.1. Naziv in naslov ponudnika 3.2. Registracija dejavnosti 3.3. Ponudbeni predračun izvajanja del 3.4. Plačilni pogoji 3.5. Terminski plan izvedbe del 3.6. Izjave in dokazila o primernosti in usposobljenosti izvajalca 3.7. Podatki o kadrih, ki bodo izvajali dela 3.8. Izjava o seznanitvi z lokacijo in projekti 3.9. Reference 3.10. Osnutek pogodbe. 4. Predvideni pričetek del: 7. 5. 2007. 5. Orientacijska vrednost investicije: 280.000 EUR z DDV. 6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – celovitost in kvaliteta ponudbe, – ponudbena cena, – najugodnejši plačilni pogoji glede na varianto: Varianta 1: – 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku 15 dni po potrditvi, – 30% obveznost investitorja, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poravna z delnicami podjetja. Varianta 2: – na osnovi mesečnih situacij v 60 dneh po potrditvi, – reference, – rok izvedbe, – garancija za pravočasno in kvalitetno izvedbo del. Ponudnik lahko odda tudi variantno ponudbo, če ponuja ugodnejšo rešitev ob tem, da zagotavlja funkcionalnost opreme in objekta. Zaradi objektivnejše uporabe meril vas prosimo, da nam posredujete še: – cenik režijskih ur, – morebitni znesek oziroma odstotek komercialnega popusta na ponujena dela, – natančnejšo ponudbo garancije za rok in kvaliteto opravljenih del (zavarovanje, garancija banke, menica), – terminski plan izvedbe z natančnim popisom del, – predane ponudbe naj bodo na originalnih popisih. Razpisna dokumentacija s popisom del ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo tri dni po objavi v Uradnem listu RS v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča Laško na tel. 03/73-45-555, z odkupom po ceni 240 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa odprtega pri Banki Celje 06000 – 0003712586. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Povečanje delovne terapije in ureditev dvigala za nepokretne v Zdravilišču Laško« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do petka, 9. 3. 2007 do 12. ure. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi. O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30 dneh.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti