Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, stran 1611.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L in 36/00 - ZPDZC), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 - uradno prečiščeno besedilo, 69/05 - odločba US, 21/06 - odločba US, 105/06 in 114/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 29. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni lit RS, št. 9/02 in 58/02) se v 1. členu črta besedilo na koncu prvega odstavka »in storitve osebne pomoči«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja kot javno službo storitev pomoč družini na domu, ki obsega:
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.«
Tretji odstavek se črta.
V četrtem odstavku, ki postane tretji, se:
- besedilo pred dvopičjem dopolni tako, da se glasi: »Zavod poleg javne službe lahko opravlja tudi:«,
- v sedmi alineji za besedo »oskrbovalcev« črta vejica in besedilo, ki se glasi »bolničarjev, negovalcev«.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, vodi strokovno delo zavoda in opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor zavoda je odgovoren tudi za izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljice, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.«
4. člen
16. člen se črta.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedilom »svet zavoda s soglasjem ustanovitelja«.
V drugem odstavku se beseda »štiri« nadomesti z besedo »pet«.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razpisne pogoje za imenovanje direktorja določa na podlagi zakona statut zavoda.«
7. člen
19. člen se črta.
8. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-457/06-2
Ljubljana, dne 29. januarja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti