Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

628. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke, stran 1593.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke
I. SPLOŠNE ODLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Bloke.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
- dejavnost registriranih drugih društev (upokojenska, mladinska in druga društva …) v Občini Bloke, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti;
- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih;
- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na tem področju;
- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
- drugi programi in projekti drugih društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Bloke.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Bloke.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov, se pri pripravljanju sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Izvajanje programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so druga društva, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti.
5. člen
Izvajalci programov na področju drugih društev in programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev;
- da imajo sedež v Občini Bloke oziroma delujejo na njenem območju oziroma so njihovi člani občani Občine Bloke;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
- da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bloke. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na spletni strani Občine Bloke in na oglasni deski občine.
7. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem (drugim društvom) poteka po naslednjem zaporedju:
- imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev;
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov drugih društev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis);
- zbiranje predlogov;
- ocenjevanje prispelih predlogov;
- obravnava in potrditev predlogov;
- obveščanje predlagateljev o odločitvi;
- sklepanje pogodb;
- spremljanje izvajanja pogodb;
- obravnava poročil o projektih in programih ter oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika,
- področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
- merila za dodelitev sredstev,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- način dostave predlogov programov in projektov,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- navedbo pooblaščenih za dajanje informacij,
- višino finančnih sredstev,
- rok za oddajo vlog,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
9. člen
Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog oziroma predlogov programov in projektov drugih društev s predlogom izbora programov in projektov ter določitev predloga višine financiranja oziroma sofinanciranja opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Tajnik občine v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
10. člen
Z izbranim društvom sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva,
- navedbo programa, ki se sofinancira,
- višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
- način financiranja,
- način nadzora,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Društva morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Če društva ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
IV. MERILA IN KRITERIJI
11. člen
o izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
+--------------------------------+----------+
|  1. SREDSTVA ZA REDNO     |     |
|DEJAVNOST DRUŠTVA        |     |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – poročila društva o delu v |     |
|preteklem letu         | 5 točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – program dela društva za  |     |
|tekoče leto           | 5 točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – število članov       |     |
|  – do 10 članov        |   3  |
|  – 10–20 članov        | točke  |
|  – nad 20 članov       | 5 točk  |
|  Za društva, ki nimajo sedeža | 7 točk  |
|v Občini Bloke, se upošteva   |     |
|število članov, ki so občani  |     |
|Občine Bloke          |     |
+--------------------------------+----------+
|  – sodelovanje z drugimi   |     |
|društvi v kraju         | 5 točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  2. PRIREDITVE LOKALNEGA   |     |
|ZNAČAJA             |     |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – organizacija tradicionalne |   30  |
|prireditve           |  točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – sodelovanje na       |   10  |
|tradicionalni prireditvi    |  točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – organizacija prireditve  |   20  |
|                | točk/  |
|                |prireditev|
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  3. PROJEKTI, PREDSTAVITVENI |     |
|MATERIAL DRUŠTVA        |     |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – brošura, zloženka o kraju |   20  |
|                |  točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – razglednica o kraju    |   10  |
|                |  točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  4. NAGRADA ZA JUBILEJ,    |     |
|OBLETNICO            |     |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – za 5 let delovanja     | 5 točk  |
|  – za 10 let delovanja    |   10  |
|                |  točk  |
+--------------------------------+----------+
|  – za 20 let delovanja    |   15  |
|                |  točk  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
|  – za 30 let delovanja    |   20  |
|                | točk.  |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javnih razpis.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 419-0004/2007
Nova vas, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti