Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

625. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, stran 1588.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, pogoje in postopke za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Bloke, ki so v javnem interesu in jih z občinskega proračuna sofinancira Občina Bloke.
2. člen
Predmet sofinanciranja so programi, ki obsegajo:
- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost,
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
- izvajanje preventivnih projektov za učence, dijake in mladostnike,
- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost,
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Bloke.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
3. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so prostovoljne in neprofitne organizacije in društva:
- humanitarna in invalidska društva ter organizacije,
- društva, zavodi, skladi in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti oziroma dejavnosti predlaganih preventivnih programov.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Bloke oziroma delujejo na njenem območju oziroma so njihovi člani občani Občine Bloke,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
5. člen
Občina v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancira programe, na področju humanitarnih dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
III. POSTOPEK
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem se izvede po sprejemu proračuna in poteka po naslednjem vrstnem redu:
- imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev;
- priprava javnega razpisa za programe na področju humanitarnih dejavnosti;
- objava javnega razpisa na spletni strani Občine Bloke in oglasni deski občine;
- zbiranje predlogov;
- ocenjevanje prispelih predlogov;
- obravnava in potrditev predlogov;
- obveščanje predlagateljev o odločitvi;
- sklepanje pogodb;
- spremljanje izvajanja pogodb;
- obravnava poročil o projektih in programih ter oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
7. člen
Pravico do sofinanciranja imajo tisti izvajalci humanitarnih programov in projektov, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika;
- predmet razpisa;
- pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci humanitarnih programov;
- okvirno vrednost finančnih sredstev;
- določitev obdobja za porabo sredstev;
- razpisni rok;
- način dostave predlogov;
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
9. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
10. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov humanitarnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan s sklepom.
11. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čimer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
12. člen
Župan z izbranimi izvajalci humanitarnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredelijo izbrani program, višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
13. člen
Izvajalci humanitarnih dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja in preverja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
14. člen
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 419-0001/2007
Nova vas, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
 Priloga

  MERILA IN KRITERIJI

 +--------------------------------------------+----------------+
 |Merila                   |  Št. točk  |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |- redna dejavnost organizacije ali društva, |  10 točk   |
 |ne glede na sedež društva (so registrirani |        |
 |za opravljanje humanitarnih dejavnosti)   |        |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Materialni stroški (glede na članstvo)   |        |
 |Do 5 članov                 |   5 točk   |
 |6 do 10 članov               |  10 točk   |
 |10 – 20 članov               |  15 točk   |
 |nad 20 članov                |  20 točk   |
 |Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža|        |
 |v občini Bloke se upošteva število članov, |        |
 |ki so občani občine Bloke.         |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Organizacija predavanja za člane društva  |    5    |
 |(priznajo se 3 predavanja na leto)     |točk/predavanje |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Organizacija predavanja za širše okolje   |  10 točk na  |
 |(priznajo se 3 predavanja na leto)     |  predavanje  |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Strokovni izlet, ekskurzija ( prizna se en |  10 točk   |
 |izlet ekskurzija na leto)          |        |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Novoletna obdaritev starostnikov in     |  10 točk   |
 |invalidov                  |        |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Obdaritev jubilantov            |  10 točk   |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Skrb za bolne in ostarele          |  10 točk   |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Organizacija prireditve v občini Bloke   |  30 točk   |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Izdaja glasila, biltena           |  20 točk   |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+
 |Sedež organizacije, društva v občini Bloke |  10 točk   |
 |                      |        |
 +--------------------------------------------+----------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti