Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 98/2007 Ob-3981/07 , Stran 1005
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06, 23/06, 62/06, 68/06 in 131/06; v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja Sektorja za investicije in javna naročila. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji. Delovno področje: – neposredna pomoč ministru pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja; – vodenje projektnih skupin; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog; – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah; – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji; – vodenje sektorja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence; 5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja Sektorja za investicije in javna naročila opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepopolne prijave ali prijave, iz katere izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Sektorja za investicije in javna naročila, št. 103-13/2007«, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si). Dodatne informacije dobite vsak delovni dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na tel. 01/478-60-26. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti