Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

602. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-D), stran 1545.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2007.
Št. 001-22-6/07
Ljubljana, dne 9. februarja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-D)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v 10. členu dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»V skupini se ustanovi specializirani oddelek, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon vseh kaznivih dejanj, katere storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma druge uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev, v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, in uradne osebe, napotene na misijo v tujini. Državni tožilci oddelka so pristojni tudi za usmerjanje policije, policistov, ki so premeščeni v oddelek in drugih oseb oddelka glede odkrivanja teh kaznivih dejanj.
Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine ali vodje specializiranega oddelka odredi, da se zadeva, ki je bila dodeljena specializiranemu oddelku, dodeli krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če oceni, da bi bil glede na naravo zadeve pregon storilca kaznivega dejanja in usmerjanje policije učinkovitejši, če bi ga izvrševalo okrožno državno tožilstvo.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
V 10.b členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»V specializiranem oddelku iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona sta najmanj dva državna tožilca in en pomočnik državnega tožilca. Generalni državni tožilec na predlog vodje skupine odredi, kateri državni tožilci oziroma pomočniki državnega tožilca iz skupine so v oddelek dodeljeni za štiri leta z možnostjo ponovne dodelitve. Vodjo specializiranega oddelka določi vodja skupine s soglasjem generalnega državnega tožilca z letnim razporedom dela, z možnostjo ponovne določitve. Vodjo specializiranega oddelka lahko predčasno razreši vodja skupine po predhodnem soglasju ali na zahtevo generalnega državnega tožilca.«.
3. člen
Za 10.d členom se doda 10.e člen, ki se glasi:
»10.e člen
V specializirani oddelek iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona se premesti potrebno število policistk oziroma policistov (v nadaljnjem besedilu: policisti), ki so specializirani za odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona. Policiste se premesti v oddelek za šest let, z možnostjo ponovne premestitve, na podlagi javnega ali internega natečaja po določbah zakona, ki ureja javne uslužbence, ali na podlagi dogovora med generalnim državnim tožilcem in generalnim direktorjem policije. V primeru premestitve na podlagi dogovora mora policist podati pisno soglasje za premestitev.
V oddelek se lahko zaposli tudi osebe, ki so imele status pooblaščene uradne osebe po zakonu, ki je urejal notranje zadeve in osebe, ki so imele status policista po zakonu, ki ureja policijo (v nadaljnjem besedilu: oseba s pooblastilom) na podlagi javnega ali internega natečaja po določbah zakona, ki ureja javne uslužbence, če imajo strokovne sposobnosti za odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona ter če izpolnjujejo pogoje iz 67. člena Zakona o policiji. Osebo s pooblastilom se zaposli na podlagi opravljenega javnega ali internega natečaja.
Vodja specializiranega oddelka je predstojnik premeščenim policistom in osebam s pooblastili.
Premeščeni policisti in osebe iz drugega odstavka tega člena lahko izvršujejo vsa policijska pooblastila in naloge, katere določajo zakon, ki ureja policijo, zakon, ki ureja kazenski postopek in predpisi, sprejeti na njuni podlagi, za namene izvrševanja pristojnosti oddelka iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.
Premeščeni policisti zadržijo vse pridobljene pravice, katere imajo po predpisih o policiji, javnih uslužbencih in plačah v javnem sektorju, za čas dela v oddelku pa se jim lahko določijo dodatki na osnovno plačo v skladu s predpisi o javnih uslužbencih. Premeščeni policist ima pravico, da se po prenehanju premestitve vrne na delo na policijo na isto ali enakovredno delovno mesto. Določbe o odgovornosti, pravicah in obveznostih iz 80. člena Zakona o policiji, se smiselno uporabljajo za premeščene policiste po tem zakonu.
Policija je dolžna brezplačno zagotavljati premeščenim policistom in osebam s pooblastilom tehnične pogoje in pomoč za izvajanje njihovih policijskih pooblastil.
Vlada Republike Slovenije izda na predlog ministra, pristojnega za pravosodje in na podlagi predhodnega predloga generalnega državnega tožilca, odredbo, s katero določi število premeščenih policistov in oseb s pooblastili ter zahtevane delovne izkušnje ali posebno znanje za delovanje v oddelku.«.
4. člen
V prvem odstavku 41. člena se v prvem stavku za besedo »Vodji« dodata besedi »ali namestniku«, za besedo »Vodja« v drugem stavku pa besedi »ali namestnik«.
V drugem odstavku se za besedo »vodje« dodata besedi »ali namestniku«.
V tretjem odstavku se za besedo »tožilca« doda besedilo »ali njegovega namestnika«.
5. člen
Četrti odstavek 66.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja pravosodni nadzor preko vodij državnih tožilstev ali Vrhovnega državnega tožilstva, glede Vrhovnega državnega tožilstva pa preko generalnega državnega tožilca, lahko pa tudi neposredno, v skladu s prvim odstavkom 66.č člena tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Generalni državni tožilec ustanovi oddelek iz četrtega odstavka 10. člena zakona v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona. Do takrat izvršujejo pregon kaznivih dejanj in usmerjanje policije krajevno pristojna državna tožilstva po dosedanjih predpisih.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Odredbo o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 64/06) z določbami šestega odstavka 10.b člena zakona v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-06/90-4/31
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1235-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti