Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3812/07 , Stran 985
1. Predmet razpisa: investitor Zdravilišče Laško namerava izvesti klimatizacijo hotelskih sob v hotelu Vrelec (2., 3. in 4. nadstropje) ter del 1. nadstropja Zdraviliškega doma. Nameravana dela zajemajo gradbeno-obrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela. 2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o., Ljubljana. Št. projekta: 02/2006/A. 3. Vsebina ponudbe: 3.1. Naziv in naslov ponudnika 3.2. Registracija dejavnosti 3.3. Ponudbeni predračun izvajanja del 3.4. Plačilni pogoji 3.5. Terminski plan izvedbe del 3.6. Izjave in dokazila o primernosti in usposobljenosti izvajalca 3.7. Podatki o kadrih, ki bodo izvajali dela 3.8. Izjava o seznanitvi z lokacijo in projekti 3.9. Reference 3.10. Osnutek pogodbe. 4. Predvideni pričetek del: 7. 5. 2007. 5. Orientacijska vrednost investicije: 320.000 EUR z DDV. 6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – celovitost in kvaliteta ponudbe, – ponudbena cena, – najugodnejši plačilni pogoji glede na varianto: Varianta 1: – 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v roku 15 dni po potrditvi, – 30% obveznost investitorja, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poravna z delnicami podjetja. Varianta 2: – na osnovi mesečnih situacij v 60 dneh po potrditvi, – reference, – rok izvedbe, – garancija za pravočasno in kvalitetno izvedbo del. Ponudnik lahko odda tudi variantno ponudbo, če ponuja ugodnejšo rešitev ob tem, da zagotavlja funkcionalnost opreme in objekta. Razpisna dokumentacija s popisom del ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo tri dni po objavi v Uradnem listu RS v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča Laško na tel. 03/73-45-555, z odkupom po ceni 270 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa odprtega pri Banki Celje 06000 – 0003712586. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Povečanje delovne terapije in ureditev dvigala za nepokretne v Zdravilišču Laško« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do petka, 9. 3. 2007 do 12. ure. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi. O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30 dneh.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti