Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 88/07 Ob-3989/07 , Stran 978
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka JPR- 24 COB-2007) Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega ciljnega razpisa Predmet ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta Celostne likovne obeležitve Slovenije v Bruslju v času predsedovanja Slovenije EU v letu 2008. Projekt obsega naslednje aktivnosti: 1. razstava Plečnikovega dela v Kraljevem muzeju lepih umetnosti Belgije; Musees Royaux des Beaux Arts de Belgique v dvorani Patio v izmeri 400 m2, ki ima kvadratni tloris; 2. izvedba postavitve likovnega obeležja pred poslopjem Sveta EU (palača Justus Lipsius) na Schumanovem trgu v Bruslju; 3. začasna likovna ureditev prostorov predsedovanja v palači Justus Lipsius v Bruslju za čas predsedovanja Slovenije EU. 2. Razpisno področje Kulturna dediščina: mednarodna predstavitev Slovenije skozi Plečnikovo delo v Kraljevem muzeju in likovnega obeležja na delu zelenice, ki spada k zgradbi Sveta EU in predstavlja slovensko posebnost in evropsko dimenzijo ustvarjalnosti ter likovna ureditev prostorov predsedovanja. Informacije so dostopne pri pristojnih uslužbencih na Ministrstvu za kulturo in v prilogah razpisa. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da opravljajo dejavnosti in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati dejansko stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila, – ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana ali prijavljena na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu 2006 ali 2007, – da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka predsedovanja Slovenije EU (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja), – da zagotovijo trajanje projekta od odprtja predvideno v januarju 2008 do zaključka predstavitve, ki bo predvidoma v juniju 2008 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja), – da pri načrtovanju posameznih aktivnosti upoštevajo prostorske predloge in omejitve, – da prijavijo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki), in zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti, – da imajo izkušnje z organiziranjem razstav na mednarodnem nivoju (obvezno dokazilo: navedba najmanj 5 pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih petih letih v tujini). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala po zaključku razpisa zavržbo vlog neupravičenih oseb ter nepopolnih in prepozno prispelih vlog. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavrnitev celotne vloge. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca projekta spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta ali dela aktivnosti projekta) v letu 2007 in 2008 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Izvajalec bo s podpisom pogodbe prevzel tudi odgovornost za podizvajalce, s katerimi bo vstopil v pravno razmerje v zvezi z izvedbo projekta. 4. Splošni razpisni kriteriji: – da projekt zagotavlja najvišjo kakovost (od 0 do 20 točk), – da projekt zagotavlja izvedbo v predpisanem času (od 0 do 20 točk), – da je projekt izviren in izpričuje ustvarjalen pristop (od 0 do 20 točk), – da aktivnost izvedbe likovnega obeležja predvideva postavitev in ureditev na delu zelenice ob območju Schumannovega trga in upošteva varnostne normative in gabarite zgradbe ter tehnične normative (obremenitev tal ne sme presegati 1000 kg/m2) (od 0 do 20 točk). Dokončno potrditev izbire likovnega obeležja bodo podali pristojni v Svetu EU, ki bodo sprejeli obeležje kot donacijo Slovenije EU. 5. Prednostni razpisni kriteriji: – predlagatelji, ki bodo upoštevali razpisano tematiko (od 0 do 20 točk), – predlagatelji, ki zagotavljajo profesionalno izvedbo projekta (od 0 do 20 točk), – predlagatelji z referencami na področju mednarodnega sodelovanja, kar izkaže z referencami na področju umetnosti ali dediščine (od 0 do 20 točk). 6. Uporaba kriterijev: strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine bo ocenila in predlagala ministru v izbor, tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. Strokovna služba bo podala mnenje k prispelim vlogam z vidika uresničevanja ciljev razpisa. Povzetek načina ocenjevanja: splošni razpisni kriteriji (skupno možno število prejetih točk 80) in prednostni razpisni kriteriji (skupno možno število prejetih točk 60) Najvišje število prejetih točk za projekt je 140 točk. Ocenjevanje bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 120 do 140 točk), kakovostno (od 100 do 120 točk), nezadovoljivo (do 100 točk). 7. Obvezne priloge Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem, (po posameznih aktivnostih), – promocijski načrt projekta, – seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodnega sodelovanja, nagrade, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena obiska v preteklosti), – podrobnejši predračun in urnik projekta po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba, – pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu z navedbo medsebojnih pravic in obveznosti, – izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o prenosu avtorskih pravic na predlagatelja, – izpisek z navedbo imen pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb, – v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja, – obvezna dokazila izpolnjevanju splošnih pogojev. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 166.917,04 EUR v letu 2007 in 146.052,41 EUR v letu 2008 iz proračunske postavke 6337 – predsedovanje Slovenije EU. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Začetek črpanja odobrenih sredstev se prične v letu 2007 in morajo biti porabljena do oktobra 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 116/05). Ministrstvo za kulturo si pridružuje pravico neizbora predlagatelja na javnem ciljnem razpisu z oznako JPR 24 COB 2007. 10. Razpisni rok: razpis se prične 16. 2. 2007 in zaključi 16. 3. 2007. 11. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec s finančno konstrukcijo, – priloge: – tloris razstavnega prostora, – tloris poslopja Sveta EU, – fotografska dokumentacija. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1, – zahtevane obvezne priloge. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij,…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 3. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni ciljni razpis: Celostne likovne obeležitve Slovenije v Bruslju v času predsedovanja Slovenije EU z oznako JPR 24 COB-2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 3. 2007 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: – dr. Damjan Prelovšek; e-mail: damjan.prelovsek@gov.si, tel. 01/369-58-57, – Vesna Jurca; e-mail: vesna.jurca-tedel@gov.si, tel. 01/369-59-52, – Nada Zoran; e-mail: nada.zoran@gov.si, tel. 01/369-59-43. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 20. 3. 2007. Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi predlagatelja obvestilo predvidoma do 20. 4. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega ciljnega razpisa po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene v razpisu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti