Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3868/07 , Stran 987
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Metropola d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, tel. 01/360-21-80. 2. Predmet prodaje na javni dražbi je: nepremičnina parc.št. 3095/9, gozd v izmeri 388 m2, stanovanjska stavba v izmeri 310 m2, dvorišče v izmeri 533 m2, vse skupaj vpisano v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Piranu pri vl. št. 1272, k.o. Portorož in je v solasti Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki in Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri. Nepremičnina se nahaja v turistično stanovanjskem območju z oznako TSC 1/5, opredeljeno kot območje za turizem, stanovanja in centralne dejavnosti (dejavnosti počitniških domov) – območje centra Strunjana, avtokamp in del pozidave ob cesti na Pacug. Parcela je stavbno zemljišče. Območje je varovano kot kulturna dediščina KK1.7.9. Dovoljeni so posegi dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije in adaptacije, rušenje in gradnja nadomestnih stavb, vse z namenom dopolnitve, izboljšanja bivalnih in delovnih pogojev in pridobivanja novih turističnih stanovanjskih in poslovnih površin, z upoštevanjem vseh ostalih veljavnih pogojev. Nepremičnina se skladno odloku o predkupni pravici Občine Piran (Ur. objave št. 18/03) nahaja v območju predkupne pravice Občine Piran. 3. Izklicna cena predmetne nepremičnine je 990.000 EUR, brez upoštevanja davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 10.000 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Škofja Loka, odprt pri UJP Kranj, št.: 01322-0100007116 18 76228-7141998 46513807. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja-kupca šele po plačilu celotne kupnine. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v četrtek 15. 3. 2007 ob 10. uri v Portorožu, Hoteli Bernardin, Obala 2. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Škofja Loka, odprt pri UJP Kranj, št. 01322-0100007116 18 76228-7141998 46513807. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati z originalnim potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena v roku 15 dni od izvedbe javne dražbe, brez obresti. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU in fizične osebe, ki so državljani RS ali držav članic EU. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe nepremičninski agenciji Metropola d.o.o., Ljubljana predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS/EU ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko transakcijskega (osebnega) računa za primer vračila kavcije, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo. 7. Sklenitev prodajne pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po izteku zakonskega roka za uveljavljanje predkupne pravice občine, ob predpostavki, da Občina Piran ne bo uveljavljala predkupne pravice. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občine Gorenja vas - Poljane, Občine Škofja Loka, Občine Železniki in Občine Žiri zadržijo njegovo kavcijo. V prodajni pogodbi bodo podrobneje opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, med drugim tudi način izročitve nepremičnin. 8. Drugi pogoji Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve prodajne pogodbe, takse za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške nastale v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v prodajno pogodbo plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe oziroma nepremičninska agencija Metropola d.o.o., Ljubljana bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03). 9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: pri nepremičninski agenciji Metropola d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Sabina Kraljič, tel. 01/360-21-80 ali na e-naslov: sabina.kraljic@metropola.si 10. Postopek izvedbe javne dražbe oziroma prodaje nepremičnin se lahko kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe ustavi, skladno Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dražiteljem se vrne kavcija brez obresti in stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti