Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel, stran 1560.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni list RS, št. 25/06) se v 1. členu pred piko na koncu stavka doda besedilo », Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1003/2005/ES) ter Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1177/2006/ES)«.
2. člen
V 2. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. pozitivna jata je za namen spremljanja jata, v kateri so bile ugotovljene salmonele; v primeru vzrejnih matičnih jat je pozitivna jata tista, v kateri so bile ugotovljene salmonele v vzorcih notranjih podlog škatel, v katerih se piščanci dostavijo na gospodarstvo, ali truplih enodnevnih piščancev, ali v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti; v primeru odraslih matičnih jat je jata pozitivna v primerih iz 4. točke Priloge Uredbe 1003/2005/ES; v primeru jat nesnic je pozitivna jata tista, v kateri so bile ugotovljene salmonele v potrditvenem vzorcu uradnega vzorčenja;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. sumljiva jata je v primeru matičnih jat jata, pri kateri so bile izolirane salmonele v vzorcih jajčnih lupin, odvzetih v valilnici pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, oziroma v vzorcih jajčnih lupin, odvzetih pri uradnem rutinskem vzorčenju v valilnici; v primeru ugotovitve protimikrobnih snovi oziroma zaviralnega učinka bakterijske rasti v vzorcih se matična jata smatra kot sumljiva tudi ves čas, dokler se zaviralni učinek zaviralnih snovi oziroma protimikrobnih sredstev ne odkrije več in ni odkrita prisotnost salmonel; sumljiva jata je v primeru jat nesnic jata, pri kateri so bile izolirane salmonele pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti;«.
3. člen
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen
(načrti monitoringov zoonoz)
Odobreni nacionalni programi nadzora iz 6. člena Uredbe 2160/2003/ES so odobreni načrti monitoringov zoonoz v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in se objavijo na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
2.b člen
(pristojni organ)
Pristojni organ iz Uredbe 1003/2005/ES in Uredbe 1177/2006/ES je VURS.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)« nadomesti z besedo »VURS«.
5. člen
V 5. členu se v prvi alinei drugega odstavka besedilo »na vsakem gospodarstvu matičnih jat ali v valilnici se vsakih 8 tednov vzame uradne vzorce, ki nadomestijo vzorčenje nosilca dejavnosti« nadomesti z besedilom »uradno rutinsko vzorčenje odraslih matičnih jat kokoši se izvaja v skladu s točko 2.1.2.1 Priloge Uredbe 1003/2005/ES«.
6. člen
V 6. členu se črta druga alinea prvega odstavka.
V četrtem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »v jatah nesnic pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za izvedbo potrditvenega uradnega vzorčenja matičnih jat iz točke 2.2.2.2.(b) Priloge Uredbe 1003/2005/ES:
1. se dodatno vzorčenje kokoši za odkrivanje zaviralnega učinka bakterijske rasti oziroma protimikrobnih snovi iz drugega odstavka točke 2.2.2.2.(b) izvede predvsem, kadar se potrditveno vzorčenje izvaja v jati, v kateri je bilo zadnje vzorčenje za odkrivanje zaviralnega učinka bakterijske rasti oziroma protimikrobnih snovi pozitivno, rezultati potrditvenega vzorčenja na salmonelo pa so bili negativni;
2. se prva ponovitev vzorčenja iz tretjega odstavka točke 2.2.2.2.(b) opravi po petih dneh oziroma glede na izkazano karenčno dobo uporabljenega sredstva.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih matičnih jat)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni veterinar odvzame vzorce fecesa za potrditveno vzorčenje v matični jati v skladu s točko 2.2.2.2.(b) Priloge Uredbe 1003/2005/ES po prejemu obvestila iz prvega odstavka 4. člena oziroma poročila iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.«.
8. člen
V naslovu 9. člena se za besedilom »v primeru« doda besedilo »ugotovitve oziroma«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku za besedo »Po« doda besedilo »ugotovitvi oziroma«, za besedilom »Salmonella Infantis v« pa doda beseda »pozitivni«. V 2. točki prvega odstavka se v drugi alinei besedilo »uničijo na kraju samem oziroma« nadomesti z besedilom »odstranijo in«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.
9. člen
V 11. členu se v prvem odstavku v drugi alinei 2. točke besedilo »uničijo na kraju samem oziroma se« nadomesti z besedilom »odstranijo in«.
V drugi alinei 3. točke se besedilo »uničijo na kraju samem oziroma« nadomesti z besedilom »odstranijo in«.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-58/2005-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2007
EVA 2006-2311-0059
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Priloga 1

»PRILOGA 1

ZORENJE V MATIČNIH JATAH KOKOŠI

I. Vzrejne matične jate

(1) Vzorci se pri živalih, ki se jih vzreja za razplod,
odvzamejo vsaj:

– ko so pišanci stari en dan,

– ko so kokoši stare štiri tedne in

– dva tedna preden jarkice preidejo v fazo nesnosti.

(2) Način odvzema vzorcev:

1. pri enodnevnih piščancih se odvzame vzorce notranjih
podlog škatel, v katerih se pišanci dostavijo na gospodarstvo, in
trupla piščancev, katerih pogin se ugotovi ob prispetju; vzorec
za vsako matično jato sestavlja najmanj en sestavljen vzorec
naključno odvzetih, vidno umazanih podlog škatel za transport
piščancev na gospodarstvo in vzorec trupel piščancev;

2. pri štiri tedne starih jarkicah in dva tedna pred začetkom
faze nesnosti se odvzamejo vzorci fecesa na način, določen v
točki 2.2.2 Priloge Uredbe 1003/2005/ES.

II. Odrasle matine jate

Vse odrasle matične jate se vzorijo v valilnici na način,
določen v Prilogi Uredbe 1003/2005/ES.«.             

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti