Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

653. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica, stran 1644.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1) in 16. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 5. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in kriterije za vrednotenje turističnih prireditev in nadzor nad porabo sredstev na območju Občine Sevnica.
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
- opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v nadaljevanju »KŠTM Sevnica«), kot s strani Občine Sevnica pooblaščena institucija,
- dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na področju turističnih prireditev,
- dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev na področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna Občine Sevnica za tekoče leto in se objavi v javnih glasilih, na spletni strani Občine Sevnica ter spletni strani KŠTM Sevnica. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni. Vrednost sofinanciranja turističnih prireditev je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v finančnem planu KŠTM Sevnica za področje sofinanciranja turističnih prireditev.
3. člen
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju turističnih prireditev. Postopke v zvezi v vrednotenjem in sofinanciranjem turističnih prireditev vodi Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v nadaljevanju »KŠTM Sevnica«), kateremu Občina Sevnica letno zagotovi namenska sredstva.
4. člen
Izvajalci turističnih prireditev so:
- pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica,
- organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica,
- krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica, oziroma so z vsebino programa kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih.
5. člen
Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sevnica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
- da vsako leto občinski upravi oziroma KŠTM Sevnica redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto,
- so zveze širšega pomena na področju turizma,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
- navedbo, da gre za zbiranje turističnih prireditev s področja spodbujanja razvoja turizma,
- okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave predlogov,
- navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
- informacijo o obrazcih za prijavo,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen
KŠTM Sevnica se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri turističnih prireditev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
9. člen
Pravico do sofinanciranja turističnih prireditev imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v javnih glasilih, na spletni strani Občine Sevnica ter spletni strani KŠTM Sevnica.
Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev - ne odpiraj« na naslov KŠTM Sevnica.
Po preteku roka za oddajo bo komisija za sofinanciranje turističnih prireditev obravnavala vloge.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi štiričlanska komisija, ki jo imenuje direktor KŠTM. Komisijo sestavljajo en predstavnik občinske uprave, en predstavnik KŠTM Sevnica, predsednik in član odbora za gospodarstvo. Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu z merili tega pravilnika. Komisija seznani odbor za gospodarstvo ter občinski svet z razdelitvijo sredstev. Sklep o sofinanciranju programov izda, na podlagi predloga komisije, KŠTM Sevnica.
11. člen
Nepopolne vloge se lahko dopolnijo v roku 8 dni. V primeru, če ne pride do dopolnitve vloge, se s sklepom komisije zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba v roku 15 dni pri županu Občine Sevnica.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
12. člen
Z izbranimi izvajalci turističnih prireditev direktor KŠTM Sevnica sklene pogodbo o sofinanciranju izbranih turističnih prireditev. V pogodbi se opredelijo:
- naziv in naslov izvajalca,
- izbrano turistično prireditev, ki se sofinancira oziroma financira,
- višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
- način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja turistične prireditve.
13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti KŠTM Sevnica. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga turistične prireditve.
14. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi KŠTM Sevnica in so v času razpisa na voljo v prostorih KŠTM Sevnica, na spletni strani Občine Sevnica in spletni strani KŠTM Sevnica. Izvajalci morajo dati ponudbo svojih turističnih prireditev na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE TURISTIČNIH PRIREDITEV
15. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:
+-------------------------------+--------+
|                |  Možno|
|Opis kriterija         |   št.|
|                |  točk|
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |  do 60|
|I. NIVO PRIREDITVE SKUPAJ   |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1. PRIREDITVE KRAJEVNEGA    |    |
|ZNAČAJA            |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.a Organizacija tradicionalne |    |
|prireditve, ki traja dva dneva |    |
|in več             |   20|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.b Organizacija tradicionalne |    |
|prireditve, ki traja en dan  |   10|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|2. PRIREDITVE OBČINSKEGA    |    |
|POMENA             |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|Prireditev, ki predstavlja   |    |
|kulturno, naravno dediščino in |    |
|ljudske običaje ter promovira |    |
|občino Sevnica, je prireditev |    |
|občinskega pomena.       |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|2.a Organizacija prireditve,  |    |
|ki traja več kot 1 dan     |   40|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|2.b Organizacija prireditve,  |    |
|ki traja 1 dan         |   25|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|3. PRIREDITVE REGIJSKEGA,   |    |
|DRŽAVNEGA, MEDDRŽAVNEGA POMENA |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|3.a Organizacija prireditve,  |    |
|ki traja več kot 1 dan     |   60|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|3.b Organizacija prireditve,  |    |
|ki traja 1 dan         |   45|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|II. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA  |  do 10|
|PRIREDITVI           |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.a do 300 obiskovalcev    |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.b nad 300 obiskovalcev    |   10|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|III. VAROVANJE ETNOLOŠKE    |    |
|DEDIŠČINE (OBIČAJI, STANOVSKI |  do 25|
|DOGODKI)            |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.a Nastop           |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.b Prikaz običaja       |    |
|(sodelujočih pod 30 ljudi)   |   10|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.c Prikaz običaja       |    |
|(sodelujočih nad 30 ljudi)   |   20|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |  do 5|
|IV. SLEDENJE STRATEGIJE    |  točk|
|TURIZMA (oblikovanje      |    |
|doživljajske točke za     +--------+
|napovedane skupine)      |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|V. SPODBUJANJE NOVIH NESPORNIH |  do 20|
|PRODUKTOV - INOVATIVNOST    |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|(za nove prireditve)      |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.a Organizacija tra dicionalne|    |
|prireditve, ki traja dva dneva |    |
|in več             |   20|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|1.b Organizacija tradicionalne |    |
|prireditve, ki traja en dan  |   10|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |  do 5|
|VI. PRIREDITEV, KI JE     |  točk|
|NAMENJENA PRIVABLJANJU     |    |
|TURISTOV IN OBISKOVALCEV V   +--------+
|ČASU IZVEN GLAVNIH SEZON    |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|VII. OBJAVA V LETNEM KOLEDARJU |  do 5|
|PRIREDITEV           |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|Prireditev je objavljena v   |    |
|letnem koledarju prireditev  |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|                |    |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|VIII. DRUŠTVO JE V ZVEZI    |  do 5|
|DRUŠTEV            |  točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|Društvo je v zvezi društev   |    5|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
Opombe:
1. Vrednost točke se vsako leto določi potem, ko so ovrednoteni programi posameznih društev.
2. Tradicionalna prireditev je tista, ki je bila izvedena že vsaj 2-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
3. Prireditve lahko prejmejo največ 135 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
16. člen
Pogoji in merila za vrednotenje turističnih prireditev na področju turizma v Občini Sevnica se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
17. člen
Turistične prireditve se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti turističnih prireditev. Vrednost posameznih turističnih prireditev je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
Izvajalci turističnih prireditev so dolžni izvajati turistične prireditve v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Zavod KŠTM Sevnica lahko od izvajalcev turističnih prireditev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih turističnih prireditev.
Izvajalci so dolžni do 31.12. tekočega leta oddati letno poročilo o izvedbi turističnih prireditev z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Sprotna poročila o izvedbi in letno poročilo oddajo KŠTM Sevnica. Zavod KŠTM pa mora oddati letna poročila izvajalcev o izvedbi turističnih prireditev Občini Sevnica.
19. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila KŠTM Sevnica do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
- druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
21. člen
Razpis za financiranje oziroma sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2007 se objavi po sprejetju tega pravilnika na seji Občinskega sveta občine Sevnica.
22. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo za prireditve, izvedene v času od 1. 1. 2007.
Št. 322-0001/2007
Sevnica, dne 5. februarja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti