Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 100-0002/2007 Ob-3936/07 , Stran 1003
Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 32/06 – UPB2, 62/06, 68/06, 131/06) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto na položaju direktor občinske uprave Občine Žirovnica. Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu podsekretar. Opis del in nalog: – neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela delavcev uprave, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – predlaganje sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog občinski upravi, – izdaja odločb v upravnih postopkih na prvi stopnji, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – izvajanje nalog na področju varstva pred naravnimi nesrečami, – druge naloge po pooblastilu in nalogu župana. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne, upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje tujega jezika (angleški ali nemški), – znanje dela z računalnikom. Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 5 let s polnim delovnim časom. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave« ali na elektronski naslov: obcina@zirovnica.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica, www.zirovnica.si. Občina Žirovnica bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/580-91-00 ali 04/580-91-13 (Monika Kusterle). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti