Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

378. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
379. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
380. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

381. Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije
382. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
383. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
384. Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov
385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove
386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov
387. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela
388. Odredba o določitvi datuma, od katerega se letna poročila političnih strank posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

389. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
390. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Grosuplje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

391. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)

OBČINE

Ajdovščina

392. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
393. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
394. Sklep o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin

Beltinci

433. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Občine Beltinci območje “Lipovci – vzhod”
434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci
435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih
436. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci
437. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2015 v Občini Beltinci

Brežice

395. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2015
396. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Celje

397. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Grosuplje

398. Odlok o začasnem zavarovanju območja naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak
399. Sklep o ustavitvi postopkov manjših širitev območij stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju

Ivančna Gorica

400. Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
401. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
402. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Kranj

438. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Križevci

403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Krško

404. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2016
405. Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2015 in 2016 za odpravo posledic poplav iz let 2010 in 2014
406. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
408. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
409. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško
410. Sklep o imenovanju članice Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnice lokalne skupnosti

Lendava

411. Poslovnik Občinskega sveta Občine Lendava

Log-Dragomer

439. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Murska Sobota

412. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
413. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec

Prebold

416. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2016
417. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Rogaška Slatina

419. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
420. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

423. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016
424. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec

Semič

425. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2015
426. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič
427. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
428. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič

Sevnica

429. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica

Slovenj Gradec

430. Odlok o prenehanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenj Gradec
440. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
441. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza

Tišina

431. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2015
432. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2015

POPRAVKI

442. Popravek Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti