Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

426. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič, stran 1009.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin neodvisnih list (v nadaljevanju: svetniških skupin) in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Semič o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Semič (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na listah s podporo občanov.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta, izvoljen na listi s podporo občanov.
3. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna občine po enakem ključu, kot to velja za financiranje političnih strank.
4. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
5. člen
Sredstva se na transakcijski račun svetniške skupine ali samostojnega člana občinskega sveta dodeljujejo polletno.
Ob zaključku proračunskega leta se pravica do porabe neporabljenih finančnih sredstev iz 3. člena tega pravilnika ne prenaša v proračun naslednjega leta.
6. člen
Finančna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, se lahko uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno povezani z delom občinskega sveta:
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– najem prostorov,
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup računalniške opreme in plačilo stroškov njenega vzdrževanja,
– plačilo poštnih storitev, internetnih stroškov, stroškov telefona,
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
– plačilo stroškov udeležbe na seminarjih, predavanjih in drugih dogodkih, namenjenih usposabljanju, ki je potrebno za izvrševanje funkcije članov občinskega sveta,
– plačilo stroškov organizacije javnih prireditev (okrogle mize, javni posveti in podobno), kot so najem prostora, najava v medijih in podobno,
– nakup strokovne literature, plačilo stroškov strokovne pomoči.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani občinskega sveta lahko del sredstev, ki jim pripada po tem pravilniku, donirajo društvom, javnim zavodom oziroma drugim organizacijam, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in delujejo na območju Občine Semič.
7. člen
Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejemajo iz proračuna občine, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se jim proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska.
8. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
9. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3., občinski upravi predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto, vključno z dokazili o izvedenih nabavah oziroma doniranih sredstvih.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena tega pravilnika.
Nadzornemu odboru Občine Semič so svetniške skupine in samostojni člani dolžni omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem svetniške skupine v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-03/2015-2
Semič, dne 12. februarja 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost