Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

383. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, stran 871.

Na podlagi 120. člena in v zvezi s 121. in 127.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opremljenosti in osebja, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
2. člen
(pogoji glede prostorov in njihova opremljenost)
(1) Koncesionar mora zagotavljati dostopnost do storitev svetovanja svetovalcev javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: JSSČ) vsem zainteresiranim čebelarjem, določene naloge pa tudi mladini in širši javnosti (v nadaljnjem besedilu uporabniki) na območju Republike Slovenije.
(2) Vse lokacije, kjer deluje JSSČ, morajo biti jasno označene in opremljene za nemoteno opravljanje storitev JSSČ in komunikacijo s strankami.
(3) Svetovanje specialista lahko pridobijo uporabniki v času uradnih ur na sedežu svetovalne službe oziroma na njenih regionalnih izpostavah osebno ali telefonsko. Svetovanje poteka tudi prek elektronskih medijev, spletne strani javne svetovalne službe v čebelarstvu in elektronske pošte, zato mora koncesionar zagotoviti jasno vsakomur dostopno in enostavno elektronsko komunikacijo.
(4) Terensko svetovanje terenskih svetovalcev je na voljo vsem uporabnikom na kraju čebelarjenja.
(5) Koncesionar mora zagotavljati opremljene pisarniške prostore za opravljanje JSSČ, vključno z najmanj petimi stalnimi lokacijami na terenu (regionalnimi izpostavami), ki omogočajo regionalno pokritost in kjer se v času uradnih ur teh izpostav izvajajo vse naloge JSSČ, vključno s svetovanjem specialistov.
(6) Koncesionar mora imeti opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju, vključno z aktivnimi čebelnjaki, ki omogočajo praktične prikaze in strokovno delo na področju čebelarstva.
(7) Koncesionar mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost in zdravje pri delu svojih sodelavcev in uporabnikov.
(8) Uporabnike mora koncesionar opozoriti na nevarnosti glede pikov čebel in na druge nevarnosti v čebelarstvu.
(9) Na spletni strani koncesionarja mora biti javno objavljen naslov sedeža JSSČ, uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev. Javno se objavijo tudi naslovi regionalnih izpostav, njihove uradne ure, telefonske številke in elektronski naslovi svetovalcev, ki tam delujejo.
(10) Koncesionar na svoji spletni strani objavi tudi kontaktne podatke o terenskih svetovalcih in način pridobivanja svetovanja na terenu.
3. člen
(svetovalec specialist)
(1) Koncesionar zagotovi, da zahtevnejše vsebine svetovanja s področja čebelarjenja nudijo usposobljeni svetovalci specialisti. Ti svetovalci zagotavljajo tudi usposabljanje mentorjev čebelarskih krožkov in svetovalcev na terenu. Koncesionar mora zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov. Svetovanje lahko izvaja tudi več oseb v skupnem obsegu sedem zaposlenih s polnim delovnim časom. Koncesionar mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela pri opravljanju nalog svetovalcev, pri čemer je en polni delovni čas 2088 ur na leto. Svetovanje specialistov izvajajo zaposleni pri koncesionarju ali pa v njegovem imenu pogodbeni partnerji, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za svetovalce specialiste.
(2) Pogoji za svetovalca specialista v JSSČ so:
– izobrazba, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija in podobno);
– ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
– znanja in najmanj dveletne izkušnje na področju strokovnega dela v čebelarstvu; prednost imajo kandidati z možnostjo predložitve dokazil o usposabljanju s področja čebelarstva;
– znanje slovenščine in najmanj enega izmed uradnih jezikov Evropske unije;
– vozniško dovoljenje kategorije B, lastno vozilo je prednost.
(3) Vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu je eden izmed svetovalcev specialistov, ki so zaposleni pri koncesionarju. Poleg vseh pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, mora imeti vodja še organizacijske in vodstvene sposobnosti ter vsaj dveletne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih ali pri vodenju notranje organizacijske enote.
4. člen
(terenski svetovalec)
(1) Koncesionar zagotavlja svetovanje na terenu, ki ga opravljajo pogodbeni partnerji – terenski svetovalci, ki zagotavljajo dostopnost terenskega svetovanja na območju celotne Slovenije. To svetovanje se nanaša zlasti na praktične nasvete pri čebelarjenju, in sicer na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane v čebelarstvu, ter se izvaja večinoma na terenu pri čebelarjih. Zajema svetovanje pri izvajanju splošnih preventivnih ukrepov in pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje pravilnosti razvoja čebeljih družin ob različnih pogojih reje in ugotavljanje morebitnih sprememb v obnašanju čebel, spremembe na zalegi, pripravo čebel na prevoz ter izkoriščanje paše in druge naloge, potrebne za izboljšanje tehnološkega stanja v čebelarstvu. Terenski svetovalci na terenu svetujejo čebelarjem v skupnem obsegu najmanj 5000 ur dejanskega svetovanja letno, pri čemer mora posamezni terenski svetovalec opraviti najmanj 150 ur svetovalnega dela letno. Pogodbeni partnerji morajo upoštevati program dela JSSČ in navodila vodje JSSČ ter izpolnjevati predpisane pogoje za terenske svetovalce.
(2) Pogoji za terenskega svetovalca v JSSČ so:
– najmanj petletne izkušnje s področja čebelarstva in aktivno čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami;
– najmanj srednješolska izobrazba;
– usposobljenost za delo terenskega svetovalca. Ta usposobljenost se dokaže z dokazilom, ki ga izda koncesionar JSSČ. Velja tudi dokazilo, ki ga je terenski svetovalec pridobil ob izvajanju koncesije JSSČ v letih 2008–2015. Če terenski svetovalec ob podelitvi koncesije tega dokazila nima ali se pozneje vključi v izvajanje terenskega svetovanja, mora dokazilo pridobiti v prvih šestih mesecih izvajanja terenskega svetovanja;
– poznavanje novosti v praktičnem čebelarjenju. V ta namen se mora terenski svetovalec udeleževati izobraževanj, ki jih vsako leto za terenske svetovalce organizira koncesionar, kar izkaže s potrdilom;
– terenski svetovalec si sam zagotovi in organizira prevoz do lokacije, kjer svetuje.
5. člen
(administrativne in računovodske naloge)
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih administrativnih in računovodskih nalog, ki so potrebne za delovanje in izvajanje JSSČ, z osebami, ki ta dela opravljajo kot zaposleni pri koncesionarju, ali pa z zunanjimi sodelavci, ki za koncesionarja opravijo administrativne oziroma računovodske storitve.
(2) Koncesionar zagotovi, da administrativna in računovodska dela za potrebe javne svetovalne službe v čebelarstvu opravi en zaposleni s polnim delovnim časom oziroma v obsegu 2088 ur letno.
(3) Administrativna dela opravlja oseba s srednješolsko izobrazbo, zlasti administrativni tehnik, ekonomski tehnik in gimnazijski maturant, računovodska dela pa računovodja.
6. člen
(obseg storitev)
(1) Storitve JSSČ, ki izhajajo iz 127.a člena Zakona o kmetijstvu in so natančneje opredeljene v letnih programih dela JSSČ, so podlaga za izplačilo, ki ga koncedent v skladu s koncesijsko pogodbo mesečno nakaže na transakcijski račun koncesionarja za izvajanje JSSČ.
(2) Vsako leto se finančni obseg za financiranje JSSČ določi v proračunu Republike Slovenije. Razmerje med posameznimi nalogami se določi v letnem programu dela JSSČ, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, če ni z zakonom določeno drugače.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 38/10).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-383/2014/17
Ljubljana, dne 16. februarja 2015
EVA 2014-2330-0193
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo

AAA Zlata odličnost