Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

425. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2015, stran 1006.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 101/13 – ZIPRS1415), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Semič za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2015 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |      v €|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                     |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.586.769,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.862.094,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.431.133|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |   2.204.243|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    131.490|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    95.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  430.961,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |    367.550|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     2.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     8.350|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|      500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   52.561,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    101.100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     1.100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    100.000|
|   |neopredm. sredstev            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     2.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     2.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  621.375,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  518.156,46|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  103.219,04|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   3.695.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  909.218,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    247.050|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    38.518|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    596.747|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    15.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   11.503,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.566.330,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  196.623,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    757.716|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    164.103|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  447.888,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.133.600,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.133.600,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    85.850|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in fiz.|    19.000|
|   |os., ki niso pror. uporabniki      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    66.850|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –108.230,27|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)          |    120.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    120.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    120.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –228.230,27|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –120.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  108.230,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  228.230,27|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od koncesij za uporabo gozdov,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme,
– transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, županja, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna, županja. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30 % obsega tega podkonta. Ne glede na to omejitev je županja pooblaščena za prerazporejanje pravic porabe med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je županja pooblaščena, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10 % posameznega področja.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta prične, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
V primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, lahko županja nove projekte naknadno uvrsti v načrt razvojnih programov.
Investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte Občine Semič s sklepom potrjuje županja.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 6.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.600,00 € županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2015 je oblikovana v višini 5.503,80 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2015 dolžnikom odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.100,00 €. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2015 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 0,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko v letu 2015 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0,00 €.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
15. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županji občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše županja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključku leta oziroma po potrebi dolžni županji poročati o realizaciji nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja, direktorica občinske uprave, nadzorni odbor ali občinski svet.
16. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2014-32
Semič, dne 12. februarja 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost