Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

434. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci, stran 1023.

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/2005, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11 in 37/13).
2. člen
V prvi točki prvega odstavka A) podpoglavja 14. člena se izbriše beseda »zazidana«.
3. člen
Za prvim odstavkom 15. člena se vrine nova alineja, ki glasi:
»– gradnja posamičnih objektov na že formiranih stavbnih parcelah ob pogoju, da je do parcele urejena minimalna komunalna oprema in da je zagotovljen dovoz na javno cesto ter gre za zapolnitev vrzeli ob že obstoječi pozidavi.«
4. člen
Za prvima alinejama točke a. in b. poglavja I. 16. člena se vrine nova alineja, ki glasi:
»– gradnja dopolnilnih kmetijskih in obrtnih objektov pri obstoječih kmetijah in obrtnih dejavnostih, ob pogoju, da funkcionalno zemljišče objekta sega pretežno na obstoječo stavbno zemljišče.«
5. člen
Za tretjim odstavkom 32. člena odloka se vrineta nova odstavka, ki glasita:
»Obstoječi objekti, ki so zgrajeni z manjšimi odmiki od sosednjih parcelnih mej, se lahko rekonstruirajo, dogradijo in nadzidajo v obstoječih odmikih, pri čemer ni potrebno soglasje soseda in če je zagotovljena prometna, požarna, sanitarna varnost ter pogoji glede varovanja zdravja in je v soglasju z upravljavci GJI in nosilci urejanja prostora.
Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt, so dopustna odstopanja od predpisanih prostorsko ureditvenih pogojev (višina/etažnost, lega, velikost objekta oziroma faktor zazidanosti, oblika tlorisa, odstopanje od predpisanega naklona dvokapne strehe, smer slemena, strešna kritina, kolenčni zid, odmiki), če so zagotovljene minimalne tehnične zahteve za gradnjo določene vrste objektov ter bistvene zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti ter varstva pred požarom za obstoječe objekte in je poseg v soglasju z upravljavci GJI in nosilci urejanja prostora. V tem primeru je investitor v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, drugačno izvedbo objekta dolžan strokovno utemeljiti. Občina utemeljitev lahko preveri pri strokovni službi.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-3-21/VI
Beltinci, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost