Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 2107/1/1 Ob-1333/15 , Stran 258
Št. 2107/1/1 Ob-1333/15
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Brežice. b) Kraj: 8250 Brežice, Šentlenart 72, parc. št. 58/16, k.o. 1281 Šentlenart, last Zavoda do 22/100. c) Vrsta nepremičnine: del podnega skladišča, v izmeri 500 m2 v sklopu hladilnice Brežice v večinski lasti Kmečke zadruge Brežice z.o.o. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec. e) Predkupna pravica: solastnik in občina. f) Izhodiščna cena je 187.595,00 EUR (brez dajatev). 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji. 6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2% od prodajne cene. 7. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti. 8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 9. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 3. 2015 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnine v Brežicah – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe, b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2015 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 3. 2015 ob 9.45, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost