Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 081-1/2013 Ob-1344/15 , Stran 262
Št. 081-1/2013 Ob-1344/15
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2015 za programe in projekte za obeleževanje 650. obletnice pridobitve mestnih pravic Novega mesta
1. Predmet javnega poziva Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za programe in projekte za obeleževanje 650. obletnice ustanovitve Novega mesta in pridobitve mestnih pravic za leto 2015 za področja kulture, športa, mladine ter s področij drugih družbenih in družabnih vsebin. Začetek praznovanja v letu 2015 je 7. april, ko praznujemo občinski praznik in predstavlja datum uradne pridobitve mestnih pravic v letu 1365. V letu 2015 bo poudarek na oživljanju degradiranih, zapostavljenih prostorov in predelov mesta, zlasti tudi tistih, ki so vezani na oživljanje reke Krke. Prednostno bodo obravnavani dogodki, ki vključujejo širše število občanov, festivalska dogajanja, projekti usmerjeni v razvoj in prihodnost mesta ter postavitev trajnih obeležja ali inštalacij v prostoru. Zajeto bo sofinanciranje večjih družabnih in družbenih dogodkov; večji dogodki s ciljem, da spodbudijo družabnost na večjih javnih odprtih prizoriščih kot je Glavni trg, muzejski vrtovi, reka Krka, igrišča na Loki, park pred KC Janeza Trdine ali Knjižnico Mirana Jarca, stadion na Portovalu ipd. 2. Cilj poziva Namen letošnjega poziva za leto 2015 je sofinancirati programe in projekte, ki bodo na izviren, ustvarjalen način prispevali k celoletnem praznovanju 650. obletnice ustanovitve Novega mesta. Izbrani bodo programi ali projekti, ki bodo organizacijsko, tehnično, finančno zahtevnejši in bodo po številu vključenih ter vsebinsko obsežnejši. Pričakujejo se prijave organizatorjev, ki so sposobni samostojno s tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ali projekt oziroma organizirati dogodke ter promocijsko dejavnost. Poudarek je na medgenracijskem povezovanju, mreženju projektov ter prepletanju različnih dejavnosti (športnih, kulturnih, zabavnih). 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na poziv se lahko prijavijo: – javni zavodi s sedežem v Mestni občini Novo mesto, – podjetja in organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditve, športne, izobraževalne, vzgojne, raziskovalne dejavnosti, – društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto s sedežem v Mestni občini Novo mesto, – krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto. 4. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev ugotavlja organizacijski odbor za izvedbo dogodkov ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo mesto. Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev poziva. 5. Splošni kriteriji poziva Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne kriterije: – kvaliteta dela prijavitelja ter odmevnost realiziranih projektov, – tehnična, organizacijska in kadrovska usposobljenost, – aktivnost prijavitelja v občini in izven nje, – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto, – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih. 6. Prednostni kriteriji poziva Prednostni kriteriji zajemajo naslednja merila: – javna dostopnost projektov za občane (brezplačne prireditve), – presežna vrednost, inovativnost in originalnost projekta, – reference predlagatelja ali posameznika vključenega v projekt (obvezna priloga vsaj dveh časopisnih člankov, priznanja, pohvale), – mrežno povezovanje različnih organizatorjev, – medgeneracijsko povezovanje, – projekt prispeva k oživljanju degradiranih prostorov v Novem mestu, reke Krke, mestnega jedra, – finančna zahtevnost in vrednost programa, – program prispeva k prepoznavnosti Novega mesta, – program po kvaliteti presega lokalno raven. 7. Uporaba kriterijev Organizacijski odbor bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila kvaliteto del in izločila morebitne izvajalce, ki nimajo v svoji dejavnosti opredeljeno prireditveno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogoje za finančno, organizacijsko, kadrovsko ali tehnično usposobljenost, nimajo ustreznih referenc. 8. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih programom in projektom za obeleževanje 650. obletnice ustanovitve Novega mesta v letu 2015 znaša 176.700,00 EUR bruto za programe in projekte. V letu 2015 bodo sredstva namenjena predvsem programom in projektom, ki bodo potekali skozi celo leto in bodo razpisana po sprejetju proračuna Mestne občine Novo mesto. Končna vrednost razpoložljivih sredstev bo določena v proračunu za leto 2015. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev na razpisnem področju obeleževanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. 10. Razpisni rok: javni poziv se prične 20. 2. 2015 in traja do 20. 5. 2015 oziroma do porabe sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo poziva, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – splošne in prednostne kriterije za izbiro predlagateljev in način ocenjevanja, – podatke o predlagatelju, – dokazilo o usposobljenosti predlagateljev, – finančni izkazi za leto 2014 (obvezna priloge kolikor je prijavitelj takrat že bil registriran), – fotokopija vsaj dveh lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih priznanj/pohval v zadnjih dveh letih (ni obvezna priloga, je pa zaželjena zaradi višjega števila točk pri ocenjevalnih kriterijih), – fotokopija vsaj dveh medijskih odzivov prijaviteljev ali posameznika vključenega v projekt (obvezna priloga, v primeru posameznika zadostuje življenjepis). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana, Glavni trg 7, Novo mesto ali si jo natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 20. 5. 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv – 650. letnica ustanovitve Novega mesta«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja, naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 5. 2015 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10 ter nepravilno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog bodo pozvani po elektronski pošti ali telefonu, da jih dopolnijo v roku 5 dni, če tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis). Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: delovna komisija se bo sestala vsak mesec v času razpisnega roka oziroma po potrebi glede na število prispelih vlog, jih pregledala in ocenila ter predlagala županu višino sredstev. Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva po opravljenem usklajenem predlogu delovne komisije z županom glede višine dodeljenih sredstev.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost