Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

394. Sklep o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin, stran 914.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin
(1) Člani sveta lahko ustanavljajo svetniške skupine. Svetniška skupina je skupina najmanj treh članov sveta, izvoljenih z ene, dveh ali več istoimenskih list kandidatov. Svetniško skupino predstavlja njen vodja, ki ga imenujejo člani svetniške skupine. Namesto vodje lahko svetniško skupino predstavlja namestnik, ki ga imenuje vodja.
(2) Člani sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, imajo pravico ustanoviti le eno svetniško skupino, razen v primeru iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega sklepa. Član sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
(3) Če je število članov sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, manjše od tri, takšni člani sveta lahko pristopijo k različnim svetniškim skupinam, oziroma sami ustanovijo svetniško skupino.
(4) Člani sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, katerih predlagatelji so bile politične stranke, lahko ustanovijo novo svetniško skupino, če se politična stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če se iz dela članstva te stranke ustanovi nova politična stranka, ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupno istoimensko listo.
(5) Člani sveta, ki jim je prenehalo članstvo v politični stranki, so iz svetniške skupine izstopili ali so bili iz nje izključeni, imajo pravico pristopiti k že ustanovljeni svetniški skupini, ali pa ustanoviti svetniško skupino nepovezanih članov sveta oziroma k takšni skupini pristopiti, če je že ustanovljena. Tekom istega mandata se lahko ustanovi le ena skupina nepovezanih članov sveta.
(6) Člani sveta ustanovijo svetniške skupine najkasneje v roku deset dni po uveljavitvi tega sklepa.
(7) Vodja svetniške skupine obvesti župana o ustanovitvi svetniške skupine ter o imenu vodje in članov, ter mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami.
(8) Vodja svetniške skupine obvesti župana o morebitnih spremembah sestave svetniške skupine v petih dneh po nastali spremembi in mu predloži podpisane pristopne ali izstopne izjave članov.
(9) Če župan ugotovi, da svetniška skupina ne izpolnjuje pogojev za njen obstoj po tem sklepu, o tem obvesti njenega vodjo. Dokler ne zagotovi izpolnjevanja pogojev, se za takšno svetniško skupino šteje, kot da ni ustanovljena.
(10) Svetniška skupina lahko oblikuje stališča glede posameznih vprašanj, ki se obravnavajo na seji sveta, daje županu in občinski upravi vprašanja ter pobude in opravlja druge naloge, določene z občinskimi predpisi.
(11) Župan se v zvezi z oblikovanjem stališč glede gradiv, ki se pripravljajo za obravnavo in sprejem na sejah sveta, lahko predhodno posvetuje z vodji svetniških skupin, posvetovanja pa lahko po svoji presoji opravi tudi na drugačen način. Posvetovanj se praviloma udeležijo vodje svetniških skupin, lahko pa imenujejo namestnike in o tem obvestijo župana. Stališča se oblikujejo dogovorno in s konsenzom predstavnikov svetniških skupin, kolikor pa to ni mogoče, lahko župan izvede glasovanje. Število glasov, ki jih ima pri glasovanju posamezen predstavnik svetniške skupine, se določi glede na število članov svetniške skupine, tako da ima vsak član en glas.
(12) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2014
Ajdovščina, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost