Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

396. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, stran 916.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka
+-------------------------------------------------------+
|Dnevni programi:                    |
+----------------------------------------+--------------+
|– Prvo starostno obdobje        |  453 EUR  |
+----------------------------------------+--------------+
|– Drugo starostno obdobje        |  321 EUR  |
+----------------------------------------+--------------+
|– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let|  369 EUR  |
+----------------------------------------+--------------+
|– Razvojni oddelek           |  778 EUR  |
+----------------------------------------+--------------+
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 40,68 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, kolikor je vnaprej napovedana.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.
4. člen
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja
– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 10 % popust na prispevek staršev
ter v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok
– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 5 % popust na prispevek staršev.
6. člen
Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
7. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
8. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema za prvega otroka, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8.a člen
Staršem otrok, ki so razporejeni v 2., 3. in 4. plačni razred in za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo za:
– drugo starostno obdobje za 4 %,
– kombinirane oddelke in oddelke 3–4 za 5 %.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 104/11 in 99/12).
10. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.
Št. 602-1/2015
Brežice, dne 16. februarja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost