Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

405. Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2015 in 2016 za odpravo posledic poplav iz let 2010 in 2014, stran 972.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, št. 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 3. seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letih 2015 in 2016 za odpravo posledic poplav iz let 2010 in 2014
1. člen
S tem odlokom Občina Krško v letih 2015 in 2016 zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic poplav iz let 2010 in 2014.
2. člen
Obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 274.000,00 € v letu 2015 in 157.000,00€ v letu 2016, kar skupaj znese 431.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se razporedijo za sanacijo plazov in usadov na Libni, v Čelah, na Bohorski cesti, v Brezovici v Podbočju, za dokončanje plazu na Reštanju, za sanacijo plazu v Volovniku nad stan. hišo Volovnik 4, sanacijo manjših poškodb na občinskih cestah, sanacijo brežine na cesti Pijavško–Ženje, sanacijo plazu Sajovec iz leta 2010, za izdelavo projektne dokumentacije, geomehanske in geološke raziskave ter izvajanje strokovnega nadzora in svetovalnih storitev:
+------+--------------------------------------+---------------+
|1   |Plaz na Libni             |  19.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|2   |Čele                 |  60.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|3   |Bohorska cesta            |  60.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|4   |Brezovica               |  11.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|5   |Dokončanje plazu Reštanj       |  46.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|6   |Volovnik               |  10.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
|7   |Sanacija občinskih cest po poplavah  |  40.000,00 €|
|   |septembra 2014            |        |
+------+--------------------------------------+---------------+
|8   |Sanacija brežina na cesti LC 191181 – |  55.000,00 €|
|   |odsek Srednje Pijavško–Ženje     |        |
+------+--------------------------------------+---------------+
|9   |Sanacija plazu Sajovec–Dolenji    |  90.000,00 €|
|   |Leskovec               |        |
+------+--------------------------------------+---------------+
|10  |Projektna dokumentacija in      |  15.000,00 €|
|   |geomehanske raziskave         |        |
+------+--------------------------------------+---------------+
|11  |Strokovni nadzor in svetovalne    |  25.000,00 €|
|   |storitve pri sanaciji plazov     |        |
+------+--------------------------------------+---------------+
|   |SKUPAJ                |  431.000,00 €|
+------+--------------------------------------+---------------+
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-9/2014-O607
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost