Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci, stran 1000.

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 4. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 50/10, 33/11, 76/11, 39/12, 71/12, 35/13 in 29/14) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»C) Območja odprtega prostora
1. Kmetijska zemljišča
a) Na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi, so poleg primarne rabe dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah,
– gradnja in dograditve gradbeno inženirskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– rekonstrukcija lokalnih cest (dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v oddaljenosti največ 50 m od stavbnega zemljišča, ki so v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, uvrščeni v pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, od katerih so dopustne stavbe (vse, razen kleti in vinske kleti), stolpni silos, gradbeno inženirski objekti (vsi, razen grajene gozdne prometnice) in zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva (dopustna je le poljska pot),
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe turističnih, športnih in drugih prireditev (kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega lokala; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi),
– postavitev ograj za potrebe kmetijstva,
– izvedba agrarnih operacij in vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.
b) Na drugih kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih, napravah in površinah,
– gradnja in dograditve gradbeno inženirskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– rekonstrukcija lokalnih cest (dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v oddaljenosti največ 50 m od stavbnega zemljišča, ki so v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, uvrščeni v pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, od katerih so dopustne stavbe (vse, razen kleti in vinske kleti), stolpni silos, gradbeno inženirski objekti (vsi, razen grajene gozdne prometnice) in zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijstva (dopustna je le poljska pot),
– postavitev začasnih montažnih objektov za potrebe turističnih, športnih in drugih prireditev (kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega lokala; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi),
– postavitev ograj za potrebe kmetijstva,
– izvedba agrarnih operacij in vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2013
Puconci, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost