Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

430. Odlok o prenehanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenj Gradec, stran 1013.

Na podlagi 46. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) ter 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. seji dne 23. 12. 2014 in Občinski svet Občine Mislinja na 4. seji dne 5. 2. 2015 sprejela
O D L O K
o prenehanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom Stanovanjski sklad občine Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 5836476000, preneha in se pripoji k ustanoviteljicama Stanovanjskega sklada občine Slovenj Gradec – k Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja, ki sta univerzalni pravni naslednici Občine Slovenj Gradec.
2. člen
Ob upoštevanju 46. člena Zakona o javnih skladih se Stanovanjski sklad Občine Slovenj Gradec pripoji k obema občinama in sicer tako, da vsaka občina upoštevaje Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci z dne 31. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 59/97) prevzame premoženje, pravice in obveznosti po bilanci stanja na dan 30. 11. 2014.
Za izvedbo vseh postopkov v zvezi s pripojitvijo Stanovanjskega sklada Občine Slovenj Gradec, sta pooblaščena župana obeh občin ustanoviteljic – Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja, pri čemer soglašata, da je za zaključni račun pooblaščen podpisnik župan Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen
Z dnem pripojitve se Stanovanjski sklad občine Slovenj Gradec s sedežem Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, z mat. št. 5836476000 izbriše iz sodno poslovnega registra.
4. člen
Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja kot univerzalni pravni naslednici izrecno prevzameta vse kreditne in poroštvene obveznosti iz naslova Posojilne pogodbe, sklenjene pri notarju Andreju Škrku v Ljubljani v notarski obliki SV 1707/99 z dne 20. 12. 1999 in Posojilni pogodbi št. 14 z dne 7. 6. 1994 in dodatku z dne 6. 12. 1994 do dokončnega odplačila po navedenih posojilnih pogodbah v razmerju upoštevaje Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci z dne 31. 12. 1994, sklenjeni med obema občinama, pri čemer je nesporno, da morajo biti k navedenima posojilnima pogodbama, sklenjenima s posojilodajalcem Stanovanjskim skladom RS, sklenjeni aneksi v skladu s tem odlokom.
Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja kot univerzalni pravni naslednici Občine Slovenj Gradec kot ustanoviteljici Stanovanjskega sklada Občine Slovenj Gradec tudi izjavljata, da sprejemata ta odlok v smislu petega odstavka 599. člena, drugega odstavka 621. člena, prvega odstavka 621. člena, petega odstavka 599. člena Zakona o gospodarskih družbah in se odpovedujeta poročilu poslovodstva, poročilu o reviziji, poročilu upravnega oziroma nadzornega odbora in objavi v skladu s 586. členom ZGD.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o stanovanjskem skladu občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 4/94 in 35/94).
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 10312-01/99
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
Št. 3522-01/2015
Mislinja, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

AAA Zlata odličnost