Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

395. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2015, stran 915.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april-junij 2015
1. člen
S tem sklepom se podaljšuje in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju april–junij 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13 in 27/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |    Začasno|
|                        |  financiranje|
|                        |  april–junij|
|                        |      2015|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   5.391.227|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.847.043|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   3.732.407|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   3.471.221|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |     85.149|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    176.037|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.114.636|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    455.100|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     2.669|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |     11.934|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |     50.263|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    594.670|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    124.015|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     99.166|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     24.849|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       50|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       50|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    395.119|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |     75.612|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. poračuna |    319.507|
|    |iz sredstev proračuna EU        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     25.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih     |     25.000|
|    |evropskih institucij          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   5.743.923|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.348.243|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    301.133|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     42.827|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    971.857|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     32.426|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   2.397.048|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |    109.004|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   1.207.034|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    222.208|
|    |in ustanovam              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    858.802|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   1.993.542|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.993.542|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     5.091|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferi      |     5.091|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    –352.696|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       –|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       –|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       –|
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |       –|
|    |iz naslova privatizacije        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |       –|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|    |lasti                 |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       –|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       –|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    234.356|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    234.356|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    234.356|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –587.052|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-      |        |
|    |VIII.)    – ali 0 ali +      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –234.356|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    352.696|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |    587.052|
+-------+---------------------------------------+---------------+
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih, ki jih določajo naslednji členi ZJF: 41. člen (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člen (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člen (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta). Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.
7. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
8. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 dalje.
Št. 410-6/2015
Brežice, dne 13. februarja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost