Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

427. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, stran 1010.

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič, in sicer za naslednje ukrepe:
– subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov;
– prodaja zemljišč za gradnjo poslovnih objektov;
– sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev;
– oprostitev plačila komunalnega prispevka.
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere in za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga potrdi in objavi župan na predlog odbora, pristojnega za gospodarstvo. Oprostitev komunalnega prispevka se izvede na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 36/14) ter Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč (Uradni list RS, št. 37/14).
Sredstva, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, so v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
Sredstva se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
OMEJITVE
2. člen
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Kot »enotno podjetje« se zajema vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Glede kumulacije pomoči se upošteva naslednja pravila:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Do finančnih sredstev po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Semič.
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE
3. člen
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za dolgoročne namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, stroški plač za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno pet let. Sredstva iz tega ukrepa niso namenjena za subvencioniranje obrestnih mer namenskih kreditov za obratna sredstva.
4. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja,
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), upoštevajoč vse nadaljnje spremembe zakona.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Semič, kolikor ima poslovno enoto v Semiču, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Semič (stalno bivališče) in investira na območju Občine Semič.
5. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
6. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite potrdi župan na predlog odbora, pristojnega za gospodarstvo in razpis objavi na spletni strani Občine Semič https://www.semic.si. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
7. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– opis investicije s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o namenski rabi kredita;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču oziroma
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva;
– mnenje posojilodajalca;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
8. člen
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci po pošti ali osebno v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
9. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi in ne presega 6 odstotnih točk obrestne mere posojilodajalca.
10. člen
Vloge za subvencioniranje obrestne mere obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem v 45 dneh od konca razpisa.
11. člen
Posamezno komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje po tri člane, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora pristojnega za gospodarstvo Občinskega sveta Občine Semič,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje gospodarstva.
12. člen
Župan je dolžan seznaniti občinski svet o višini dodeljenih subvencij za preteklo leto z zaključnim računom proračuna.
13. člen
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
14. člen
Namensko porabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev, ki poda poročilo občinskim organom in nadzornemu odboru. V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
PRODAJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV
15. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki spadajo med majhna in srednje velika podjetja v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov. Do sredstev so upravičeni tudi občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Kupoprodajna pogodba se v tem primeru sklene po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), upoštevajoč vse nadaljnje spremembe zakona.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov.
16. člen
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
Prijavijo se lahko fizične (s.p.) in pravne osebe pod enakimi pogoji.
Fizične osebe (s.p.) morajo s prijavo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o vplačani varščini,
– EMŠO in davčno številko.
Pravne osebe morajo priložiti k vlogi:
– matično številko in davčno številko,
– izpis iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačani varščini,
– drugo, kar se zahteva z metodo prodaje.
17. člen
Varščina znaša 10 % izklicne cene in jo mora interesent nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun Občine Semič.
Vloga mora vsebovati tudi opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, kot bo opredeljeno v metodi prodaje.
18. člen
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti. Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
19. člen
Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 75 % celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča. V ceni ni všteto plačilo stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
20. člen
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Kolikor kupec ne prične z gradnjo v roku treh let, je dolžan vrniti občini zemljišče, le-ta pa mu vrne že plačane zneske kupnine, revalorizirane z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad RS. V primeru prodaje zemljišča, ki je predmet pogodbe, si Občina Semič izgovori predkupno pravico.
SOFINANCIRANJE SROŠKOV SVETOVALNIH STORITEV
21. člen
Sredstva so namenjena svetovalnim storitvam za mikro in mala podjetja, za podjetnike ter nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri:
– pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij,
– internacionalizaciji in tehnološkem razvoju,
– iskanju novih tržišč,
– pripravi dokumentacije za razpise.
22. člen
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja, ki jih bo za upravičence opravila organizacija, ki je registrirana za opravljanje svetovalnih storitev.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– opis investicije s pričakovanimi učinki;
– predračun ali račun za svetovalne storitve;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
Pogoj za odobritev sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev je, da je sedež firme in poslovni prostori na področju Občine Semič in da je kraj investicije na območju Občine Semič.
Razpis za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev potrdi župan in razpis objavi na spletni strani Občine Semič https://www.semic.si.
Vlogo za odobritev sofinanciranja vložijo prosilci po pošti ali osebno v tajništvu občine v roku, ki je določen v razpisu.
Vloge za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev obravnava komisija za dodeljevanje sredstev, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana. Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev. Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem v 45 dneh od konca razpisa. Po odobritvi sofinanciranja sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Semič pogodbo sklene župan.
23. člen
Pomoč se dodeli v višini do 70 % upravičenih stroškov na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi.
OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
24. člen
Cilj oprostitve plačila komunalnega prispevka je večanje gospodarske moči občine in s tem zaposlitvenih možnosti, s ciljem preprečiti demografsko praznjenje podeželja ter vzpostaviti ugodnejše okolje za pritegnitev investitorjev in razvoj podjetništva.
Do oprostitve komunalnega prispevka je upravičena gradnja industrijskih stavb in skladišč po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI).
25. člen
Upravičeni stroški so stroški v višini odmerjenega komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se oprosti v celoti, pri čemer se upošteva pravilo »de minimis«.
V primeru, da objekt za gradnjo, katerega je bila izvedena oprostitev komunalnega prispevka, v roku 5 let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja nima pridobljenega uporabnega dovoljenja, mora investitor plačati komunalni prispevek, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti plačila, če do oprostitve ne bi prišlo.
KONČNI DOLOČBI
26. člen
Pomoč se lahko dodeli, če ima stimulativen učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
– o znesku de minimis pomoči.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta po zagonu.
27. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 58/11 in 30/12).
Št. 441-01/2015-4
Semič, dne 12. februarja 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost