Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov, stran 874.

Na podlagi drugega odstavka 21.e člena in tretjega odstavka 21.g člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov
1. člen
V Pravilniku o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 102/12) se prva točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. rezerve nafte in naftnih derivatov: rezerve nafte in naftnih derivatov naslednjih energetskih proizvodov: surova nafta, NGL, petrokemične surovine, drugi ogljikovodiki, plin iz rafinerije (neutekočinjeni), etan, UNP, primarni bencin, motorni bencin, letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali JP4), kerozinsko reaktivno gorivo, drugi kerozin, plinsko olje/dizelsko gorivo (destilat kurilnega olja), transportno dizelsko gorivo, plinsko olje za ogrevanje in drugo plinsko olje (z nizko in visoko vsebnostjo žvepla), beli špirit in SBP, maziva, bitumen, parafinske voske, petrolkoks, aditivi in biogorivo;«.
Za 5. točko se dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»6. aditivi: snovi, ki niso ogljikovodiki in ki se dodajajo ali primešajo derivatu, da se spremenijo njegove lastnosti;
7. biogorivo: pomeni tekoče ali plinasto gorivo, ki se uporablja v prometu in je proizvedeno iz biomase, pri čemer je biomasa biološko razgradljivi del izdelkov, odpadkov in ostankov v kmetijstvu (vključno z rastlinskimi in živalskimi snovmi), v gozdarstvu in s tem povezanih industrijskih vejah ter biološko razgradljivi del industrijskih in komunalnih odpadkov;
8. fizična dostopnost: ureditev za namestitev in prevoz rezerv, da se zagotovi njihovo dajanje v promet ali učinkovita dobava končnim uporabnikom in trgom v rokih in razmerah, ki spodbujajo blažitev morebitnih težav pri oskrbi;«.
Dosedanja 6. točka postane 9. točka.
2. člen
Za osmim odstavkom 6. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če se posebne rezerve hranijo manj kakor 30 dni, se pri izračunu ravni obveznih rezerv naftnih derivatov zagotovi, da je vsaj ena tretjina vzdrževane ravni rezerv v obliki derivatov, sestavljenih v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika.«
3. člen
V osmem odstavku 7. člena se v prvem stavku za besedama »razpoložljivosti in« doda beseda »fizične«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2014
Ljubljana, dne 16. februarja 2015
EVA 2014-2130-0052
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost