Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

443. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
444. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

Drugi akti

446. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

MINISTRSTVA

447. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
448. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
449. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
450. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2015

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

451. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2015
487. Poročilo o gibanju plač za december 2014

OBČINE

Borovnica

452. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Brežice

453. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

Črenšovci

454. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015
455. Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo
456. Sklep o ceni storitev odvajanja in čiščenja

Hodoš

457. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2014
458. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Hodoš

Kamnik

459. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015

Kočevje

460. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2015
461. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Litija

462. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija

Medvode

463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu
464. Navodilo za predstavnike Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov

Miren-Kostanjevica

465. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
466. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
467. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
468. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
469. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica
470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica

Mokronog-Trebelno

471. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«

Razkrižje

472. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje

Rogatec

473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec

Semič

474. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Semič

Sežana

475. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana
477. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana

Slovenske Konjice

478. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2015
479. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/86, 8/91) – Pristovnik

Škofljica

480. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica

Šmarješke Toplice

481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje nalog turistično informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
482. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice
483. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice

Tišina

484. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2015

Zagorje ob Savi

485. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi
486. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovodni cevovod v naselju Kisovec

POPRAVKI

488. Popravek Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
489. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje – Britof – jug)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti