Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

465. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015, stran 1073.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 18. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |  v EUR |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov |Proračun |
|   |              |  leta |
|   |              |  2015 |
+-----+---------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |9.048.254 |
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |PRIHODKI (70+71)      |3.921.320 |
+-----+---------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |3.196.423 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |2.696.579 |
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 353.742 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago | 146.002 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |   100 |
+-----+---------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 724.897 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 540.867 |
|   |dohodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |  2.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne |  5.000 |
|   |kazni           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki| 177.030 |
+-----+---------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 397.240 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 397.240 |
|   |zemljišč          |     |
|   |in neopredmetenih sredstev |     |
+-----+---------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      | 34.615 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  | 34.615 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |4.633.903 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 828.261 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž.  |3.805.642 |
|   |proračuna         |     |
|   |iz sredstev proračuna EU  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    | 61.176 |
|   |EVROPSKE UNIJE       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |787 Prejeta sredstva od  | 61.176 |
|   |drugih evropskih institucij|     |
+-----+---------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |10.428.254|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |1.411.911 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 351.900 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 53.116 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 944.654 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti| 18.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        | 44.241 |
+-----+---------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.587.080 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |410 Subvencije       | 22.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom | 937.400 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 153.482 |
|   |organizacijam       |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 474.198 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |7.346.584 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja    |7.346.584 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 82.679 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |431 Inv. transf. prav. in | 74.000 |
|   |fizič. osebam,       |     |
|   |ki niso pror. upor.    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi|  8.679 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    – |
|   |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.   |1.380.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |    0 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0 |
|   |deležev          |     |
|   |in finančnih naložb    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |    0 |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega  |    0 |
|   |premoženja         |     |
|   |v javnih skladih in drugih |     |
|   |osebah javnega prava, ki  |     |
|   |imajo premoženje v svoji  |     |
|   |lasti           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|    0 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |1.300.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |1.300.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |1.300.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 80.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 80.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega   | 80.000 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    – |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-| 160.000 |
|   |V.-VIII.)         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |1.220.000 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |1.380.000 |
|   |IX.)            |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Stanje sredstev na računih | 160.000 |
|   |dne 31. 12. preteklega leta|     |
+-----+---------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Krajevne skupnosti lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana in v skladu z internim Pravilnikom o javnem naročanju št. 007-0005/2015-1.
Sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti iz proračuna, so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti in namenska sredstva za investicije.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Prihodki za izgradnjo Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
– Prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– Prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda,
– Prihodki od najema javne gospodarske infrastrukture,
– Prihodki Krajevne skupnosti Miren (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najem­nin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Vojščica (prihodki od grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
– Prihodki Krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin).
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti).
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z letnim poročilom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva:
– v okviru istega podprograma neomejeno,
– med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma,
– med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Za projekte v vrednosti nad 200.000 EUR mora Investicijski program – IP ali Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP potrditi občinski svet.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 0,5 % letnih prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 10.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
?e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50 EUR (Zakon o izvrševanju proračuna).
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.300.000,00 EUR, in sicer za:
– sofinanciranje projekta izgradnje »OB075-08-0005 – Kanalizacija in ČN Opatje selo« v višini 300.000,00 EUR,
– sofinanciranje projekta »OB075-09-0004 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče« v višini 700.000,00 EUR in
– sofinanciranje projekta »OB075-13-0001- Vrtec Bilje« v višini 300.000 EUR.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2015 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom Občine Miren - Kostanjevica in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015-1
Miren, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost