Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

483. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice, stran 1099.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 10. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča gospodinjstev.
3. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
3. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe.
4. člen
Občina subvencionira upravičencem iz 2. člena tega pravilnika del stroškov, in sicer 100 % stroškov dostave pitne vode: subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo ustrezno opremljeni in usposobljeni izvajalci, ki storitev izvajajo po naročilu javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelji).
Upravičenci plačajo dobavitelju dobavljeno vodo po ceni, ki velja za gospodinjstva na območju občine.
Dobavitelji lahko točijo pitno vodo le iz hidrantov na katerih so nameščeni merilniki iztočene vode, ki jih določi Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču. Subvencija prevoza vode ne pripada upravičencem, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar tega še niso storili.
5. člen
Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno pri dobavitelju in po prevzemu dobavitelju poravna znesek lastne udeležbe iz 4. člena tega pravilnika. Razliko do polne cene dobave (stroške dostave vode) pokriva Občina Šmarješke Toplice iz proračuna.
6. člen
Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
Uporabnik je odgovoren za higienično neoporečen dovod vode do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja ter za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
7. člen
Dobavitelj lahko odvzem pitne vode opravi samo na za to določenih mestih po predhodno pridobljenem pisnem soglasju upravljavca in v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki je najbližje uporabniku.
Dobavitelj mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete vode voditi evidenco in o tem v dogovorjenem roku obveščati upravljavca.
Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej oziroma najkasneje v štiriindvajsetih urah po prejemu naročila.
8. člen
Cena za m3 dobavljene pitne vode za gospodinjstva je enaka ceni, ki velja za gospodinjstva na območju občine.
Dobavitelji posredujejo upravljavcu sezname s točnimi naslovi naročnikov, s količino iztočene pitne vode, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Upravljavec za prodano pitno vodo izstavi račun dobavitelju.
Komunala Novo mesto d.o.o. v imenu izvajalcev, ki storitev izvajajo po njenem naročilu, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu izstavi Občini Šmarješke Toplice račune za opravljene prevoze pitne vode in seznam upravičencev s količino dobavljene pitne vode po tem pravilniku za pretekli mesec. Skupen račun na osnovi katerih se uveljavlja subvencija za upravičence iz 2. člena tega pravilnika se izstavi v višini 100 % stroškov prevoza vode in morajo vsebovati prilogo s podatki navedenimi v drugem odstavku tega člena.
Dobavitelji podatke o upravičencih do subvencioniranega prevoza pitne vode po tem pravilniku preverijo pri Komunali Novo mesto d.o.o., katera vodi evidenco o upravičencih. Občina Šmarješke Toplice v primeru dobave vode uporabniku, ki ni upravičen do subvencioniranega stroška dobave vode po tem pravilniku, neupravičen del računa zavrne.
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2015-2
Šmarjeta, dne 10. februarja 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost