Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-0004/2015-2 Ob-1455/15 , Stran 306
Št. 478-0004/2015-2 Ob-1455/15
Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna za leto 2015, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Mirna, Glavna cesta 28, SI-8233 Mirna, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI80793509. Postopek prodaje vodi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje so nepremičnine na območju Občine Mirna, ki so razvidne iz seznama v nadaljevanju: Področje ZN Roje IV: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Parcele pod Lunačkovo ulico: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Parcele pod Sokolsko ulico: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Parcele nad Jamsko ulico: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ostalo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Stanovanje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Za stanovanjsko stavbo še ni bila izdelana energetska izkaznica. Energetska izkaznica je v izdelavi in bo objavljena takoj, ko bo pridobljena. Energetska izkaznica bo kupcu izročena najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, skladno z določbo prvega odstavka 334. člena EZ-1. Navedene cene ne vključujejo 22% davka na dodano vrednost (DDV) oziroma davka na promet z nepremičninami (DPN), glede na vrsto nepremičnine, ki je predmet nakupa. Prodajalec nepremičnin ne bo prodajal pod izhodiščno ceno. Prodajalec ni dolžan prodati nepremičnine in lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe odstopi od svoje ponudbe brez kakršnihkoli pravnih ali dejanskih posledic. Če odda ponudbo za posamezno nepremičnino zgolj en ponudnik, lahko prodajalec z njim izvede pogajanja z namenom zvišanja prodajne cene. 3. Pogoji prodaje 3.1. S kupcem bo sklenjena prodajna pogodba, skladna z vzorcem iz razpisa. Vzorec pogodbe se ustrezno prilagodi glede na nepremičnino, ki je predmet nakupa. Prodajno pogodbo overi notar. Vse stroške overitve in prepisa v zemljiški knjigi nosi kupec. 3.2. Posamična nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba, k podpisu katere mora kupec pristopiti najkasneje v 15 dneh po pozivu. Če kupec v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Mirna pravico zadržati vplačano varščino. 3.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Kupec prejme zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. 3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 3.6. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, ki so oziroma bi morale biti kupcu znane (so navedene v javnem razpisu oziroma so razvidne iz zemljiške knjige). Ponudniki so dolžni preveriti dejansko stanje in pravno stanje nepremičnin preden oddajo svoje ponudbe. Prodajalec ne odgovarja za geološko stabilnost tal zemljišč ali druge sorodne pomanjkljivosti samega zemljišča. 3.7. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, pridržuje možnost uveljavljanja odkupne pravice po prodajni ceni v roku 2 let od nakupa in pravico vpisa neodplačne služnostne pravice za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne infrastrukture in služnost dostopa do javne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 3.8. Na javnem zbiranju ponudb uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru, da prodajalec prejme več ponudb z enako najvišjo ceno, bo izvedel postopek s pogajanji z vsemi ponudniki (in ne zgolj s tistimi, ki so podali najvišjo ponudbeno ceno), ki so oddali ponudbe za to nepremičnino, tako da bo izbran tisti ponudnik, ki bo v pogajanjih ponudil najvišjo ceno. Če tudi s pogajanji ne bo prišlo do zgolj ene najvišje ponudbe (npr. ponudniki vztrajajo pri svoji začetni ceni), bo prodajalec med ponudniki, ki so na pogajanjih podali najvišjo ceno, izvedel javni žreb za izbiro ponudnika. 3.9. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 3.10. Pri postopku nakupa nepremičnin ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi postopek, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo: – oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi postopek, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi postopek, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne; – oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi postopek, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja; – druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije oziroma oseba, ki vodi postopek, ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi postopek, ali cenilca. – ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od sprejema odločitve. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s pisnim sklepom. Odločitev župana je dokončna. 4. Pošiljanje ponudb, kraj in čas odpiranja ponudb 4.1. Ponudniki pošljejo ponudbe na priloženem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani, katere obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Ponudniki ustrezno označijo za nakup katerih parcel oddajajo ponudbo in za kakšno ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena cena ne bo navedena se šteje, da oddajajo ponudbo za nakup nepremičnine po izhodiščni ceni. Ponudbe s ponudbenimi cenami nižjimi od izhodiščnih bodo izločene iz postopka prodaje, ponudnikom pa bo vrnjena varščina, če je bila vplačana. Če varščina za posamezno parcelo ne bo plačana ali ne bo plačana v ustreznem (prenizkem) znesku do roka za predložitev ponudb, bo prodajalec štel, da je ponudnik oddal ponudbo zgolj za parcele, za katere je plačal ustrezno varščino. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 20. 3. 2015, do 12. ure, na naslovu prodajalca Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. Vloge oddane na pošto morajo prispeti na naslov najkasneje do izteka navedenega roka. Kasnejše ponudbe bodo štele za prepozne in bodo izločene iz postopka prodaje. 4.2. Javno odpiranje prejetih ponudb bo potekalo 20. 3. 2015 na sedežu Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, velika sejna soba, s pričetkom ob 13. uri. 4.3. Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 60 dni od datuma za predložitev ponudb. 5. Pogoji za ponudnike 5.1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnine in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da odda ponudbo z izpolnitvijo obrazca najkasneje do roka za predložitev ponudb. Prodajalec bo ponudnike, ki so podali nepopolne ponudbe (razen varščine, ki je obvezni bistveni sestavni del ponudbe in mora biti plačana pred potekom roka za predložitev ponudb) pozval, da jih dopolnijo v roku, ki bo določen. 5.2. Ponudnik mora plačati varščino in predložiti dokazilo o njenem plačilu. V primeru, da ponudnik odstopi od svoje ponudbe kadarkoli po plačilu varščine, se mu le-ta ne vrne. 5.3. Ponudnik predloži fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) zase kot fizično osebo oziroma zastopnika ali pooblaščenca za pravno osebo. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo vplačati varščino, ki znaša najmanj 10% izhodiščne cene posameznega predmeta prodaje, na podračun enotnega zakladniškega računa Občina Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292 (Banka Slovenije), sklic na številko: SI00 722100 in namen: številka parcele (npr. za parc. št. 25/260 se namen glasi “Varščina za 25260”). Varščina se vplača ločeno za vsako parcelo. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku postopka. 6.3. Če ponudnik odstopi od svoje ponudbe ali ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v postopku, razen kjer je izrecno določeno drugače, prodajalec obdrži varščino. Če ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292, sklic na številko: SI00 722100 in namen: številka parcele (npr. za parc. št. 25/260 se namen glasi – “Kupnina za 25260”) v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin. 8. Dodatne informacije 8.1. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih prodaje in podatke o posamezni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Mirna, tel. 07/30-47-153, elektronski naslov: tanja.sinkovec@mirna.si, kontaktna oseba je Tanja Šinkovec. 8.2. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 8.3. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema poziva skleniti prodajno pogodbo skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Če kupec v roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe. Kupec plača poleg kupnine še 22% DDV oziroma 2% DPN in stroške notarskih storitev povezanih s sklenitvijo pogodbe in vpisom lastninske pravice ter ostale potrebne storitve. 8.4. Besedilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost