Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Ob-1397/15 , Stran 315
Ob-1397/15
Tehniški muzej Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 20., 28. in prvega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G-1 in 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) ter 35. člena, v zvezi s 47. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala
I. Naziv in sedež najemodajalca: Tehniški muzej Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TMS). II. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin v najem. III. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet najema so nepremičnine gostinskega lokala, ki se nahaja v stavbah z ID znakom 1200, 1201, 1199, 1191, ki stojijo na parc. št. 1657, *172, *173/1, k. o Verd (2003), in sicer v obsegu 161,8 m2, s souporabo prostorov v izmeri 27,5 m2 in skupaj z delom parka v izmeri 90 m2, ki leži na parcelni št. 1657, k.o. Verd, katerih lastnica je Republika Slovenija, dokončni upravljavec pa Tehniški muzej Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Po aktu o ustanovitvi TMS se lahko sklene pogodba o oddaji nepremičnin v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Takšno predhodno soglasje je dal ustanovitelj s sklepom št. 47803-8/2015/3 z dne, 12. 2. 2015. Prostori, ki so predmet najema, obsegajo: – Bife s pripadajočo opremo (točilni pult, stenski regal, pult z grelnimi ploščami in pomivalnim koritom), v izmeri: 16 m2, – Trije skladiščni prostori, v izmeri: 5,8 m2, 4 m2, 5 m2, – Zunanje skladišče (lesena lopa), v izmeri: 48 m2, – Zasteklen razstavni prostor, v izmeri: 63 m2, – Peščeni del parka pred bifejem, v izmeri: 90 m2, – Pisarna s sanitarijami, v izmeri: 20 m2, – Souporaba: – predprostor, v izmeri: 9,5 m2, – sanitarije, v izmeri: 18 m2. Izhodiščna najemnina znaša za mesece maj, junij, julij, avgust in september 450,00 evrov mesečno, za mesece marec, april, oktober in november pa znaša 300,00 evrov, in sicer brez davka na dodano vrednost. Za mesece januar, februar in december, ko je muzej v Bistri zaprt za javnost, najemnik ne plača mesečne najemnine. Poleg izvajanja gostinske dejavnosti ima najemnik obveznost strežbe ob sklepanju zakonskih zvez, najemnik pa je prav tako odgovoren za izvedbo protokola pri sklepanju zakonskih zvez. IV. Vrsta in namen gostinske dejavnosti Gostinski lokal je v funkciji popestritve muzejske dejavnosti in je namenjen obiskovalcem razstav in drugih programov, ki jih izvaja muzej. Kot gostinski lokal odprtega tipa je še zlasti namenjen gostom ob sklepanju zakonskih zvez in tudi drugim obiskovalcem, ki jim je blizu kultura in umetnost ter druženje v muzejskem ambientu. Izbrani ponudnik bo pri izvajanju gostinske dejavnosti gostom nudil kakovostno in čim bolj raznovrstno ponudbo. Poleg gostinske ponudbe naj bi izbrani ponudnik po možnosti občasno zagotovil kulturno ponudbo, primerno lokaciji in ambientu TMS, pri čemer pa kulturna dejavnost pomeni prednost, ki jo lahko ponudi TMS. Pri izvajanju kulturne dejavnosti bo izbrani ponudnik promoviral TMS in njegovo dejavnost. V. Merila za izbor Izbran bo ponudnik, ki bo v skupnem seštevku zbral največje število točk (150) po naslednjih merilih: 1. Višina mesečne najemnine: do 50 točk Ponudnik/i, ki ponudi/jo najvišjo najemnino, dobi/jo 50 točk, preostali pa padajoče glede na višino ponudbe 40, 30, 20, 10 in 0 točk. 2. Gostinska ponudba: do 50 točk Ponudnik, ki ima po oceni pristojne komisije najboljšo gostinsko ponudbo, dobi 50 točk, preostali pa padajoče glede na kvaliteto 40, 30, 20, 10 in 0 točk. 3. Reference: do 20 točk Z referencami so mišljene ponudnikove izkušnje pri izvajanju gostinske dejavnosti v lokalih v sklopu kulturnih ali sorodnih objektov. Reference morajo biti opisane in, če je možno, dokumentirane. Komisija bo reference vrednotila na naslednji način: – nad 5 referenc: 20 točk, – med 3 in 5 referenc: 15 točk, – 1 do 2 referenci: 5 točk, – brez referenc: 0 točk. 4. Prednosti ponudnika: do 30 točk Ponudnik samostojno določi prednosti/ugodnosti, ki jih je pripravljen dodatno ponuditi (poleg ponudbe na podlagi meril iz 1. do 3. točke), zlasti pa bosta kot prednost upoštevani: ponudba za izvajanje kulturne dejavnosti ter morebitno znanje in izkušnje pri izvedbi protokola sklepanja zakonskih zvez. Kot prednosti ni mogoče šteti tistega, kar pomeni pogoj za najem (točka VII. Pogoji najema). Ponudnik, ki ima po oceni pristojne komisije najboljšo dodatno ponudbo, dobi 30 točk, preostali pa padajoče glede na kvaliteto ponudbe 20, 10 točk in 0 točk. Ponudnik, ki ni ponudil prednosti, prejme 0 točk. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki so skladno s slovensko Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirane za ustrezne dejavnosti iz razreda 56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi. Ponudniki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 600,00 evrov najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun TMS, št. 01100-6030377610, sklic: št. 00-2702-96599944. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje priloge (razen prilog, pri katerih je izrecno navedeno, da niso pogoj za veljavnost ponudbe): – izpolnjen obrazec ponudbe (priloga 1), – predlog za izvajanje gostinske dejavnosti (priloga 2-predlog mora obsegati predlog gostinske ponudbe in predlog obratovalnega časa), – navedbo prednosti/ugodnosti, ki jih ponudnik ponuja poleg meril pod 1 – 3 prejšnje točke (priloga 3 – izpolnitev ni pogoj za veljavnost ponudbe), – navedbo referenc (priloga 4 – izpolnitev ni pogoj za veljavnost ponudbe), – izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (priloga 5), – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (priloga 6), – potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov (če ima ponudnik več računov, za vsak račun posebej (priloga 7), – potrdilo o plačilu varščine (priloga 8), – izpolnjeno, parafirano in z žigom opremljeno najemno pogodbo (priloga 9), Ponudba mora veljati 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb (Izjava o veljavnosti ponudbe je v Prilogi 5). VII. Pogoji najema – gostinski lokal se oddaja z vso pripadajočo opremo (točilni pult, stenski regal, pult z grelnimi ploščami in pomivalnim koritom) po načelu videno-najeto. Najemnik je dolžan poskrbeti za preostalo opremo v soglasju z muzejem; – najemna pogodba se sklene za določen čas 2 let. Kot začetek najemnega obdobja se šteje dan, ko je sklenjena najemna pogodba; – najemnik je dolžan začeti z izvajanjem gostinske dejavnosti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe; – najemnina se obračunava mesečno vnaprej. Prva najemnina se plača v 15 dneh po sklenitvi pogodbe (položena varščina se izbranemu ponudniku vrne po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana dvakrat zaporedoma, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. Najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Glede na trenutno veljavne predpise se DDV od najemnine ne plačuje; – obratovalni čas gostinskega lokala mora sovpadati s časom, ko je muzej odprt za obiskovalce. V primeru delovanja izven priporočenega časa mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca; – najemnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja; – gostinsko osebje-zaposleni ali pogodbeni – morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela v gostinstvu; – najemnik je dolžan redno plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (oziroma druge ustrezne dajatve) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa, je dolžan najemnik vinkulirati v korist najemodajalcev; – najemnika bremenijo vsi stroški in riziki pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje gostinskega lokala ter stroški za pridobitev davčnih olajšav; – najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v gostinski lokal, niti ne more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic; – najemnik mora zagotoviti morebitni kulturni program brezplačno v obsegu najmanj 4 ur mesečno. VIII. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 2. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani TMS, www.tms.si. 3. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v TMS« naj ponudniki oddajo v tajništvu TMS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (III. nadstropje) ali pošljejo priporočeno na naslov: TMS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja. 4. Rok za oddajo ponudb je do vključno 14. 3. 2015. Ponudbe, oddane dne 14. 3. 2015 priporočeno na pošto, se bodo štele kot pravočasne ponudbe. 5. Odpiranje ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo je imenovala direktorica TMS. 6. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi TMS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (III. nadstropje) dne 17. 3. 2015, ob 10. uri. Pri odpiranju je lahko navzoč vsak, ki je oddal ponudbo, ali pa tudi pooblaščenec, ki ga ponudnik za to pisno pooblasti. 7. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno in enakovredno gostinsko ponudbo, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi dodatna pogajanja. 8. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne najemnine ali ki bodo prispele po preteku roka iz 4. točke, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa, kot tudi ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo glede na postavljen merila dosegel največje število točk. 9. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 3 dneh po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 3 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, TMS pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. TMS si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma oddaje v najem, ne da bi za to navedel razloge, ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. Pristojna komisija lahko po lastni presoji sklene, da se postopek javnega zbiranja ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji. 11. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. IX. Informacije in ogled nepremičnin Vsa pojasnila v zvezi s tem razpisom se dobijo v tajništvu TMS pri Barbari Grilc, tel. 01/436-16-06 in po elektronski pošti: tajnistvo@tms.si (za telefonske informacije, vsak delovni dan med 9. in 12. uro). Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi pri Barbari Grilc.
Tehniški muzej Slovenije

AAA Zlata odličnost