Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Ob-1452/15 , Stran 289
Ob-1452/15
Javni razpis
Naziv produkta: SK200 2015 – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR Oznaka produkta: SK200 2015 Številka vloge: VSK200-15/0000X Številka sklepa: SK200-15/0000X
1. Izvajalec Izvajalec produkta je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad). Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s soglasjem k javnemu razpisu 303-15/2014/43 ter s pogodbo št. 3211-10-000469, ki predstavlja tudi vir financiranja tega javnega razpisa. 2. Predmet produkta – semenski kapital – lastniški vložek Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je: – spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge, – povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem, – spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala. Cilji javnega razpisa merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so: – povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju 3 na podprto podjetje), – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10% na podprto podjetje). Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Poleg obvezne prisotnosti investitorja v podjetjih se pričakuje dodatno akumulacijo zasebnega kapitala. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: – imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in – so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), – so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge), – ne kotirajo na borzi, – še niso delila dobička, – niso nastala z združitvijo, – imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji. Podatkovni podlagi za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote sta: – za podjetja ustanovljena pred letom 2015: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 in na dan 31. 12. 2013 ter – izkaz poslovnega izida za leto 2014 in 2013, – za podjetja, ustanovljena v letu 2015 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje pogoja vsaj enega zaposlenega v podjetju se število preverja: – z izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad ter – s kopijo M1 obrazca: prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti s pripadajočim potrdilom o prijavi(obrazec ob oddaji vloge na javni razpis ne sme biti starejši od 30 dni). Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma finančnih zneskov v teh primerih. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Uredbo Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala, – v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg Družbe, kadar je zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek oziroma so insolventna v skladu s Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe), – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti, – ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so v preteklem obdobju treh let (odobritev sredstev 2012–2014), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, – opravljajo naslednje dejavnosti: – ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 21. 1. 2000, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: – kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; – kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – premogovništvo. Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu. 3.2. Pogoji kandidiranja za investicijo Pogoji kandidiranja za investicijo so: – podjetje mora imeti v trenutku plačila kapitalskega vložka in naknadnih vplačil s strani Sklada v Republiki Sloveniji sedež, poslovno enoto ali podružnico; – vsaj eden izmed družbenikov (podjetnikov) mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas, – podjetje mora že ustvarjati prihodke iz dejavnosti poslovanja podjetja, ki je predstavljena v vlogi kandidiranja na razpis (večja višina prihodkov prinaša dodatne točke), pri čemer so prihodki razvidni iz bilance preteklega leta od oddaje razpisa ali bilance tekočega leta od 1.1. do zadnjega dne predhodnega meseca od oddaje vloge, – podjetje mora imeti neodvisnega zasebnega investitorja (fizična ali pravna oseba) vsaj v višini 20% vrednosti investicije Sklada (t.j. minimalno 40.000 EUR), pri čemer mora biti investicija zasebnega investitorja vplačana v denarju (kot kapitalski vložek in ne kot konvertibilno posojilo ali stvarni vložek) oziroma lahko ta vstopa skupaj s Skladom, – družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot solastnikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v družbeni pogodbi (priloga: družbena pogodba) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo družbene pogodbe, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoje ustanovitvene akte, družbene pogodbe oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili. – podjetje mora imeti produkt ali storitev, ki je plod lastnega razvoja in mora biti tržno ter globalno naravnan, – podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije, ne posamezni družbeniki, kooperanti ali strateški partnerji, – razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je dovoljeno, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov in pravnih oseb, – prijavni obrazec, skupaj z vso ostalo dokumentacijo mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR. 3.3. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in globalni rasti, razvoju produktov in podobno, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, prodaji in vodenju podjetja, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju storitev oziroma proizvoda itd. ... Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Prav tako tretja oseba ne sme biti poslovno povezana s podjetjem. Šteje se, da sta dva subjekta poslovno povezana, če medsebojni (neposredno ali preko povezanih oseb) promet v posameznem koledarskem letu dosega ali presega 25% prihodkov v istem obdobju kateregakoli od njiju. Med upravičene stroške ne spada nakup ali najem cestno prevoznih sredstev (razen, če ni direktno vezano na dejavnost družbe, za kar je potrebna predhodna odobritev Sklada). Prejeta investicija se ne sme nameniti za finančne naložbe v druga podjetja ali podružnice s sedežem v Republiki Sloveniji, sme pa se nameniti za ustanovitev podružnic s sedežem izven Republike Slovenije predvsem z namenom pospeševanja rasti podjetja in pridobivanja novih tržnih deležev. Finančna naložba v osnovni kapital tako ustanovljene podružnice ne sme presegati z zakonom določene minimalne višine osnovnega kapitala. Družba mora skladno z družbeno pogodbo o takšni ustanovitvi podružnice izven Republike Slovenije obvestiti prokurista Sklada ter strokovni svet Družbe. Za takšne investicije mora Družba pridobiti pozitivno mnenje vsaj enega neodvisnega člana strokovnega sveta ter pridobiti SOGLASJE Sklada. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev (s postopkom izstopa iz družbe) v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2, SK50), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani. 3.4. Obdobje upravičenih stroškov Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev. Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem. 4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2015 znaša največ do 2.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR. 5. Vsebina vloge 1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi (če ne poslujete s štampiljko, to navedite). 2. Prijavni obrazec (investicijska dokumentacija oziroma sklop vprašanj o vašem podjetju in ekipi); prijavni obrazec vodi prijavitelja skozi ključna vprašanja načrtovanega razvoja in rasti podjetja, podroben opis produkta, distribucijo, poslovni model, tehnologijo, podjetniško ekipo, trg, konkurenco ter druga ključna področja poslovanja. Prijavni obrazec je priloga razpisni dokumentaciji, nahaja pa se tudi na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si in www.startup.si/sk200. 3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta v družbeni pogodbi ali statutu podjetja (vključno s potencialno zavezujočo namero vstopa zasebnega investitorja, če je to potrebno). 4. Bilanco stanja in izkaz uspeha za: – družbe ustanovljene pred letom 2015 za vsa pretekla leta poslovanja (do treh let) in medletne izkaze, in sicer na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru prvega odpiranja predložijo medletni izkazi na dan 31. 3. 2015 in v primeru drugega odpiranja na dan 31. 8. 2015. – za družbe ustanovljene v letu 2015 izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru prvega odpiranja predložijo izkazi na dan 31. 3. 2015 in v primeru drugega odpiranja na dan 31. 8. 2015 5. Finančni načrt s projekcijami rasti podjetja za prihodnje tri leta. Finančni načrt je lahko izdelan v preglednici ali z orodjem, ki se nahaja na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si ali: www.startup.si. Priložiti je potrebno napoved izkaza uspeha, bilanco stanja ter denarne tokove. Finančni načrt mora vsebovati tudi načrtovano število zaposlitev po letih, skupaj z opisom delovnih mest. 6. Kratkoročni plan porabe sredstev pridobljenih na razpisu SK200. 7. Organizacijska shema podjetja, življenjepis z referencami vodilnega kadra in njihovimi kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključni kader, če te že obstajajo. 8. Zaposlitve se dokazujejo z/s: – izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, – priloženo kopijo M1 obrazca s pripadajočim potrdilom o prijavi(ki ob oddaji vloge na javni razpis ne sme biti starejši od 30 dni). 9. Opredelitev ključnega družbenika (družbenikov) in ključnega kadra (ekipe) ter predložitev vseh ustreznih podatkov (družbenikov in ekipe) za vpis v družbeno pogodbo (tj. ime in priimek, naslov, matična številka/EMŠO, davčna številka, poslovni delež, kratek opis pomena ključnega kadra za družbo). Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9 in predložena v fizični obliki. Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi podatki in informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo skrbnega pregleda najame na lastne stroške tudi zunanjega izvajalca. Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom družbene pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov navedenih od št. 3 do št. 9. V primeru, da pride v vmesnem času do bistvenih razlik v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, ugotovitev, da prihaja do razlik med podatki navedenimi v prijavi in resničnim stanjem, ugotovitev, da je prišlo do bistvene spremembe lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od lastniškega financiranja podjetja. Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom družbene pogodbe predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali statut in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili družbene pogodbe, ki je priloga tega javnega razpisa in določili javnega razpisa. Kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 6. Oddaja vlog Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – SK200 2015«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro. 7. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2015 je do vključno 4. 5. 2015 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2015, ki bo 9. 10. 2015 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2015). Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem pozivu. 8. Datumi odpiranj vlog: odpiranje na Skladu se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 9. Merila za izbor Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja). Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere 40 točk in v sklopu ostalih definiranih meril pa 60 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk. Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk najprej pri merilu pred-selekcija, nato višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja, nato potencial globalne rasti podjetja, nato faza razvoja in rasti podjetja z vključeno višino prihodkov ter nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost podjetja. Vloge podjetij, ki še ne izkazujejo prihodkov in ne izkazujejo prisotnosti neodvisnega zasebnega investitorja v višini najmanj 20% vrednosti investicije Sklada (t.j. minimalno 40.000 EUR, pri čemer mora biti investicija neodvisnega zasebnega investitorja vplačana v denarju kot kapitalski vložek in ne kot konvertibilno posojilo in sorodne oblike ali stvarni vložek), lahko pa ta vstopa tudi skupaj s Skladom (kar ob oddaji vloge pomeni jasno namero vstopa tega skupaj s Skladom z zavezujočo izjavo), bodo zavrnjene kot neustrezne, saj ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Neodvisni zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, mentorji, družbe tveganega kapitala (skladi) ali drugi zasebni investitorji, vsekakor pa ne obstoječi družbeniki (podjetniki) ali z družbo poslovno ali kapitalsko povezana podjetja ali njihovi družbeniki. Kot neodvisnega zasebnega investitorja se lahko obravnava družbenika, ki v družbi ni zaposlen in je v družbo lastniško vstopil pred prijavo na javni razpis z denarnim vložkom v minimalni višini 40.000 EUR (lahko gre za skupen znesek več neodvisnih zasebnih investitorjev). Kolikor Družba ob prijavi navede, da bo neodvisni zasebni investitor vstopil v družbo skupaj s Skladom, mora vplačilo denarnega vložka izvesti pred podpisom družbene pogodbe. V kolikor zasebni investitor ne izvede vplačila lastniškega vložka, Sklad odstopa od podpisa družbene pogodbe. V primeru sodelovanja več neodvisnih zasebnih investitorjev mora biti minimalni denarni vložek enega investitorja vsaj 15.000 EUR. Minimalna višina skupnega zneska zasebnih investitorjev pa vsaj 20% vrednosti investicije Sklada (oz. minimalno 40.000 EUR). Zasebni investitorji morajo vlagati v družbo svoja lastna razpoložljiva sredstva v svojem imenu. V oddani dokumentaciji mora vlagatelj jasno navesti kdo so zasebni investitorji in njegove izkušnje, tako z vidika start up podjetništva, kot tudi z vidika investiranja v start up podjetja. Komisija bo prejete vloge administrativno pregledala z vidika formalne popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo priložene vse zahtevane dokumente navedene pod točko »Vsebina vloge iz javnega razpisa«. Pravno formalno ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz javnega razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija lahko v okviru strokovnega pregleda zahteva od prijavitelja še dodatna pisna pojasnila oziroma odgovore. Prav tako lahko Sklad pred dokončno odločitvijo o lastniškem vstopu v družbo izvede skrbni pregled družbe ali za ta namen najame zunanje izvajalce na lastne stroške. V primeru odločitve za skrbni pregled Sklad prijavitelju pošlje obvestilo o pozitivni ocenitvi vloge. Po izvedbi skrbnega pregleda ter (ne)uskladitvi pogojev lastniškega vstopa Sklada v družbo direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge. V sklepu o odobritvi vloge Sklad prijavitelja pozove, da najkasneje v 30 dneh podpiše družbeno pogodbo. Kolikor prijavitelj v tem roku družbene pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu. Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivno mnenje komisije za dodelitev sredstev, lahko Sklad zavrne investicijo, v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70% ali je npr. kapitalsko neustrezno), so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, Sklad in Družba ne uskladita pogojev vstopa Sklada v lastništvo družbe ali obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada. 10. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o (ne)odobritvi vloge, razen v primeru izvedbe skrbnega pregleda, ko se ta rok podaljša za dodatnih 30 dni. V primeru odločitve za skrbni pregled Sklad prijavitelju pošlje obvestilo o pozitivni ocenitvi vloge. Po izvedbi skrbnega pregleda ter (ne)uskladitvi pogojev lastniškega vstopa Sklada v družbo direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge. V sklepu o odobritvi vloge Sklad prijavitelja pozove, da najkasneje v 30 dneh podpiše družbeno pogodbo. V kolikor prijavitelj v tem roku družbene pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si in: www.startup.si/sk200. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija, …) ter vzorec družbene pogodbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si ter: www.startup.si/sk200. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti: 02/234-12-41 in rok.huber@podjetniskisklad.si, 02/234-12-61-in nina.polanec@podjetniskisklad.si. 12. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba evropskega sklada za regionalno pomoč Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi: – Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in nasl.), – Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.), – Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), – Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013–2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013 in dopolnitve sklep Vlade RS, št. 47602-6/2014/6 z dne 25. 3. 2014) ter za leto 2015 (sklep Vlade RS, št. 47602-2/2015/4 z dne 20. 1. 2015), – Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.), – Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), – Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami, – Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in priglašene shema pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve BE01-5523362-2015) in – Pogodbe št. 3211-10-000469 o financiranju in izvajanju Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja. Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči skladno z Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve BE01-5523362-2015). Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe. V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost