Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-0042/2013/144 Ob-1412/15 , Stran 322
Št. 478-0042/2013/144 Ob-1412/15
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na podlagi 22., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSLS), na podlagi 35. do 39. člena ter 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Tržič v najem (Uradni list RS, št. 120/08; v nadaljevanju – Pravilnik) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta oddaje v najem: – Občina Tržič je kot lastnik nepremičnin parc. št. 147, 148/2, 149/2, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 150/1, 153/1, 154/1, vse k.o. Bistrica, na navedenih nepremičninah zgradila turistično kulturni center »Gorenjska plaža«, ki vsebuje naslednje tri dele: – gostinski del objekta »Gorenjska plaža«, – bazenski del objekta »Gorenjska plaža«, – prireditveni prostor objekta »Gorenjska plaža«. – Gostinski del objekta »Gorenjska plaža je zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, Občina Tržič pa bo navedeni del objekta zgradila do V. gradbene faze. – Predmet oddaje v najem je gostinski del objekta »Gorenjska plaža« (v nadaljevanju – gostinski objekt), ki se nahaja na nepremičninah parc. št. 149/6, 149/8 in 149/10, vse k.o. Bistrica, ki bo v dokončani V. gradbeni fazi predvidoma obsegal pritličje z naslednjimi prostori: – bar, v izmeri 21,33 m2, – lokal – zunanji gosti, v izmeri 40,32 m2, – predprostor sanitarij, v izmeri 3,67 m2, – sanitarije – M, v izmeri 8,99 m2, – sanitarije – INV / Ž, v izmeri 5,56 m2, – gard./sanitarije – osebje, v izmeri 9,51 m2, – hodnik, v izmeri 16,78 m2, – skladišče pijač in živil, v izmeri 14,78 m2, – lokal – bazenski gosti, v izmeri 35,88 m2, – terasa – zunanji gosti, v izmeri 36,04 m2, – terasa – bazenski gosti, v izmeri 36,44 m2, skupaj (po SIST ISO 9836) neto tlorisno površino gostinskega objekta 229,30 m2, oziroma z upoštevanimi faktorji po posameznih prostorih, skupaj računsko površino gostinskega objekta 184,67 m2, za dobo najema 15 let. – Zgoraj navedene izmere prostorov so navedene iz PZI projekta »Gorenjska plaža«. Občina Tržič si pridržuje pravico do sprememb podatkov o površinah prostorov gostinskega objekta, za potrebe najemne pogodbe, v katero se bodo navedle dejanske izmere, ki bodo znane po dokončanju V. gradbene faze. Dejanske izmere neto tlorisne površine prostorov bodo osnova za določitev skupne računske površine gostinskega objekta. Mesečna najemnina bo določena glede na skupno računsko površino gostinskega objekta ter po ponujeni mesečni najemnini izbranega ponudnika na javnem zbiranju ponudb, izražena v EUR/m2 računske površine. – Gostinski objekt bo omogočal izvajanje gostinske dejavnosti, ki se uvršča med okrepčevalnice. – Gostinski objekt bo zgrajen do V. gradbene faze in kot tak oddan v najem. Gostinski objekt bo oddan v najem brez tehnološke opreme kuhinje, prav tako pa ne bo imel nobenega pohištva ali druge opreme in naprav. – Uporabno dovoljenje za gostinski objekt bo pridobila Občina Tržič. – Najemnik bo dolžan gostinski objekt opremiti z vso potrebno opremo in v roku 30 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja pričeti z obratovanjem gostinskega objekta. – Najemnik sme pričeti z obratovanjem gostinskega objekta po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja ter po tem, ko z Občino Tržič podpiše primopredajni zapisnik. Občina Tržič bo v roku 2 delovnih dni po prejemu najemnikovega obvestila, da je zaključil opremljanje gostinskega objekta, pristopila k primopredaji gostinskega objekta. Najemno razmerje je sklenjeno z dnem primopredaje. Doba najema in začetek obračunavanja najemnine se prične z dnem primopredaje. – Stavba, v kateri se nahaja gostinski objekt, še nima svoje identifikacijske številke, ker še ni vpisana v kataster stavb. – Gostom in osebju gostinskega objekta bo parkiranje omogočeno na parkirnih površinah Občine Tržič v neposredni bližini turistično kulturnega centra »Gorenjska plaža«. 3. Izhodiščna najemnina: – Izhodiščna mesečna najemnina v skladu z drugim odstavkom 28. člena in drugim odstavkom 29. člena ZSPDSLS znaša 4,07 EUR/m2 računske površine gostinskega objekta (v nadaljevanju – izhodiščna najemnina), kar za 184,67 m2 računske površine, oziroma za 229,30 m2 neto tlorisne površine znaša 751,61 EUR/mesec. – Ocenjena mesečna najemnina po cenitvenem poročilu je 5,75 EUR/m2 računske površine gostinskega objekta, kar za 184,67 m2 računske površine, oziroma za 229,30 m2 neto tlorisne površine znaša 1.061,85 EUR/mesec. Razlika med ocenjeno in ponujeno najemnino iz javnega zbiranja ponudb bo priglašena kot državna pomoč. – V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je najem nepremičnin oproščen plačila DDV. V primeru sprememb davčne zakonodaje nosi dolžnost plačila davščin najemnik. 4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba, sklenjena po metodi javnega zbiranja ponudb. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb: – Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo oddali ponudbe v skladu z 8. točko ter v roku in na način iz 9. točke tega javnega zbiranja ponudb. – Pogoj za upoštevanje ponudbe je plačilo varščine v skladu z 10. točko tega javnega zbiranja ponudb. 6. Posebni pogoji javnega zbiranja ponudb: – Sestavni del tega javnega zbiranja ponudb je osnutek najemne pogodbe, ki je dosegljiv na spletni strani Občine Tržič (http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/), oziroma ki ga interesenti lahko v poslovnem času dvignejo na Občini Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, soba 210, Matej Naglič. Občina Tržič si pridržuje pravico do sprememb določb najemne pogodbe, zlasti glede neto površin prostorov, računskih površin prostorov ter posledično glede višine najemnine, kot tudi glede določitve in plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja in drugih stroškov, saj dejanski podatki v zvezi s tem v času objave tega javnega zbiranja ponudb, ker gostinski objekt še ni zgrajen do V. gradbene faze, še niso znani. – Gostinski objekt se daje v najem za opravljanje ene od dejavnosti iz oddelka št. 56 – dejavnost strežbe jedi in pijač po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, zato na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU, ki so registrirani za opravljanje vsaj ene od dejavnosti iz oddelka št. 56 – dejavnost strežbe jedi in pijač po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. – Najemnik bo moral v okviru gostinske dejavnosti zagotavljati strežbo in prodajo hrane in pijače tako za obiskovalce kopališča kot tudi za zunanje goste, pri čemer morata biti prostora med seboj ustrezno fizično ločena, da ni mogoče prehajanje gostov iz kopališkega dela v del za zunanje goste in obratno. – Ponudnik mora imeti najmanj 2 leti izkušenj s področja gostinstva, kot najemnik pa bo moral zagotavljati kontinuirano gostinsko dejavnost skozi celo leto in bo zavezan k organizaciji vsaj 2 prireditev oziroma dogodkov letno, ki bosta prispevala k spodbujanju partnerskega dinamičnega razvoja sonaravnega in doživljajskega turizma pod skupnima blagovnima znamkama »Gorenjska plaža« in »Tržič. Razkošje poti. Izberi svojo.«. S tem ponudnik zagotavlja uresničevanje razvojnega program samoupravne lokalne skupnosti. – Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi. – Vložena sredstva najemnika v poslovni prostor bremenijo najemnika samega. Najemnik bo zavezan, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vlaganj. – Najemnik bo dolžan začeti z obratovanjem gostinskega objekta najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za gostinski objekt. – Najemnik bo dolžan ob sklenitvi najemne pogodbe Občini Tržič predložiti menično izjavo ter bianco menico v vrednosti treh mesečnih najemnin po ponudbi (treh pogodbenih mesečnih najemnin), in sicer za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta, za zavarovanje kontinuiranega obratovanja gostinskega objekta ter za zavarovanje izvajanja pogodbenih določil glede organizacije najmanj 2 prireditev oziroma dogodkov letno. – Občina Tržič položeno varščino izbranega ponudnika v višini 901,93 EUR lahko zadrži v naslednjih primerih: a) če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika v okviru javnega zbiranja ponudb, v primeru podaljšanja roka pa niti v nadaljnjih 15 dneh, b) če izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe Občini Tržič ne predloži podpisane in žigosane menične izjave in bianco menice v vrednosti treh mesečnih najemnin po ponudbi izbranega ponudnika (treh pogodbenih mesečnih najemnin), in sicer za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta, za zavarovanje kontinuiranega obratovanja gostinskega objekta ter za zavarovanje izvajanja pogodbenih določil glede organizacije najmanj 2 prireditev oziroma dogodkov letno, c) če najemnik v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za objekt ne prične z obratovanjem gostinskega objekta. 7. Pomoč »de minimis«: – Gostinski del objekta »Gorenjska plaža« se odda v najem po pravilu dodelitve pomoči »de minimis«, in sicer kot zmanjšanje/sofinanciranje stroškov najema, skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči EU, in sicer Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013 – v nadaljevanju: Uredba), kje je potrebno upoštevati naslednje pogoje: – do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: i.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ii.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi; – skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje; – pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz; – se upošteva kumulacija pomoči: a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012, c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR), – prejemnika pomoči mora pred dodelitvijo sredstev podati pisno izjavo o: (a) vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu. (b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; – Občna Tržič bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči; – Občina Tržič lahko zahteva odpravo nepravilnosti in/ali unovčili bianco menico in/ali prekine pogodbo in/ali zahtevala odškodnino v naslednjih primerih: a) da prejemnik pomoči svojih pogodbenih obveznosti ne izvede ali, b) da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali, c) da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma zavajajoče izjave ter drugih kršitev in nepravilnosti ali, d) da prejemnik pomoči redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali, e) da je davčni dolžnik. 8. Oblika ponudbe: Ponudniki svojo ponudbo pripravijo na način, da izpolnijo in podpišejo obrazec ponudbe, ki je objavljen na spletni strani Občine Tržič pod povezavo »javni razpisi in objave« (http://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/), ali da predložijo ponudbo po svoji obliki z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili: – navedbo ponujene mesečne najemnine, izražene v EUR/m2 računske površine, – navedbo firme in sedeža ponudnika (pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika), – matično številko ter davčno številko ponudnika (pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika), – redni izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra (za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave dneva javnega zbiranja ponudb, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za pooblaščence oziroma zastopnike), – ponudnikovo številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je račun odprt, za primer vračila varščine ter davčno številko, – pisno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javnem zbiranju ponudb, v primeru, da se javnega zbiranja ponudb v imenu ponudnika udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine v višini 901,93 EUR, kar je 10% letne izhodiščne najemnine, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje in ostala določila tega javnega zbiranja ponudb, – izjavo, da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tržič, – izjavo ali dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih ponudnika; dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto do dneva odpiranja ponudb, – izjavo ali dokazilo, da račun ponudnika ni blokiran; dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto do dneva odpiranja ponudb, – izjavo, da se kot izbrani ponudnik zaveže Občini Tržič predložiti menično izjavo ter bianco menico v vrednosti treh mesečnih najemnin po ponudbi izbranega ponudnika (treh pogodbenih mesečnih najemnin), in sicer za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta, za zavarovanje kontinuiranega obratovanja gostinskega objekta ter za zavarovanje izvajanja pogodbenih določil glede organizacije najmanj 2 prireditev oziroma dogodkov letno, – izjavo, da Občina Tržič položeno varščino izbranega ponudnika v višini 901,93 EUR lahko zadrži v naslednjih primerih: a) če ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika v okviru javnega zbiranja ponudb, v primeru podaljšanja roka pa niti v nadaljnjih 15 dneh, b) če ob podpisu pogodbe Občini Tržič ne predloži podpisane in žigosane menične izjave in bianco menice v vrednosti treh mesečnih najemnin po ponudbi izbranega ponudnika (treh pogodbenih mesečnih najemnin), in sicer za zavarovanje pravočasnosti pričetka obratovanja gostinskega objekta, za zavarovanje kontinuiranega obratovanja gostinskega objekta ter za zavarovanje izvajanja pogodbenih določil glede organizacije najmanj 2 prireditev oziroma dogodkov letno, c) če v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za objekt ne prične z opravljanjem dejavnosti oziroma z obratovanjem gostinskega objekta, – navedbo in šifro osnovne dejavnosti ponudnika, – opis izkušenj s področja gostinstva (najmanj 2 leti) in turizma, – opis najmanj 2 dogodkov oziroma prireditev, ki jih bo izvajal vsako leto, – opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik izvajal v poslovnem prostoru, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, – izjavo, da vse kopije, ki so priložene k ponudbi, ustrezajo originalom, – izjavo, da so vsi v ponudbi navedeni podatki točni in resnični ter da v zvezi s tem prevzema kazensko in materialno odgovornost. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. 9. Oddaja ponudbe: – Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Javno zbiranje ponudb – najem gostinskega objekta Gorenjska plaža – Ne odpiraj«, in sicer oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ali poslana priporočeno po pošti na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Pisne ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma morajo biti vročene osebno najkasneje do 16. 3. 2015, do 10. ure. – Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 10. Varščina: ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 16. 3. 2015, do 10. ure, plačati varščino v višini 901,93 EUR, kar predstavlja 10% letne izhodiščne najemnine. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za najem gostinskega objekta Gorenjska plaža«. Plačilo varščine v navedenem roku je pogoj za pogoj za upoštevanje ponudbe. 11. Rok vezanosti na ponudbo: ponudba ponudnika veže do dneva sklenitve najemne pogodbe z izbranim ponudnikom vendar največ 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo v ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 10.30, v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18. Javnega odpiranja ponudb se lahko udeležijo ponudniki. 13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: – Najemna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo v okviru javnega zbiranja ponudb skladno z drugim odstavkom 29. člena ZSPDSLS podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, in sicer bo najugodnejši ponudnik tisti, ki bo dosegel največje število točk po kriterijih iz naslednje točke. – Kriteriji za ocenjevanje ponudb: a) Ponujena najemnina, izražena v EUR/m2 računske površine: do 70 točk (formula za izračun doseženih točk: (najemnina navedena v ponudbi)/(maksimalna ponujena najemnina na javnem zbiranju ponudb) * 70); b) Izkušnje na področju gostinstva: od 2 do 10 točk (vsako posamezno leto samostojnih izkušenj na področju gostinstva = 1 točka); c) Izkušnje na področju turizma: od 0 do 10 točk (vsako posamezno leto izkušenj na področju turizma = 1 točka); d) Program prireditev oziroma dogodkov letno: od 2 do 10 točk (vsaka posamezna prireditev oziroma dogodek = 1 točka). – Ponudbe bo ocenila Komisija. V primeru več najugodnejših ponudb, lahko Komisija pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi z njimi dodatna pogajanja ali opravi med njimi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 14. Način in rok plačila najemnine: najemnina se plačuje do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec na podlagi izstavljenega računa. Plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. Plačana varščina se izbranemu najemniku poračuna pri najemnini za prvi oziroma drugi mesec najema po najemni pogodbi, pod pogojem, da je Občina Tržič iz razlogov, ki so navedeni v točkah a, b in c 6. točke posebnih pogojev tega javnega zbiranja ponudb, ne zadrži. 15. Plačana varščina, brez obresti, bo v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni. 16. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 17. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 18. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika v okviru javnega zbiranja ponudb sklenila najemno pogodbo. Če ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. 19. Dodatne informacije in ogled poslovnega prostora: ogled gostinskega objekta ter podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb: Matej Naglič – tel. 04/59-71-531, el. naslov: matej.naglic@trzic.si ali Mojca Aljančič – tel. 04/59-71-543, el. naslov: mojca.aljancic@trzic.si. 20. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.
Občina Tržič

AAA Zlata odličnost