Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Ob-1449/15 , Stran 279
Ob-1449/15
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju Uredba (651/2014/EU)), Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in Sklepa Vlade RS št. 30301-2/2010/6 ter sprememb le-tega, objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT)
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
1. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo. 2. Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v nadaljevanju: upravičeno območje). 3. Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 EUR oziroma največ 135.556,00 EUR, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.557,00 evra (vključno z vsemi davki). Investicija mora ustrezati definiciji projekta tako, da je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na javni razpisu. Investicija mora poleg pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjevati tudi vse ostale pogoje razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Razpoložljiva sredstva Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A: – 500.000,00 EUR za leto 2015. Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B: – 1.500.000,00 EUR za leto 2015. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 960610 – Razvoj Pomurja. 3. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti: – za sklop A; najmanj 10.000,00 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 50.000,00 EUR. – za sklop B; najmanj 50.000,01 EUR. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 500.000,00 EUR. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči: – 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, – 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in – 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651. Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo bodo izplačana nepovratna sredstva največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis. 4. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju. Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.1. 5. Neupravičeni prijavitelji Neupravičeni prijavitelji so prijavitelji, ki poslujejo oziroma investicija, ki jo želijo izvesti sodi v sektor: a) ribištva in gojenja vodnih organizmov, b) ladjedelništva, c) proizvodnje in distribucije energije ter energetska infrastruktura, d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), e) primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji, f) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je: g) znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali h) pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. i) jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU, j) industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter k) prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU. l) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: m) kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo, n) če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga, kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga, o) ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, p) osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan, q) opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom, r) opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo, s) opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom, t) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgo­vine, u) katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim vplivom, poslovodna oseba ali oseba s posebnimi pooblastili je bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je imela v lasti podjetje katerega obveznosti do poslovnih bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d. Podrobnejša opredelitev ostalih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.9. 6. Upravičeni projekti Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa in predstavljajo naslednje stroške: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa, – gradbena dela, – nakup objektov in zemljišč. Podrobnejša opredelitev upravičenih projektov je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.2. Upravičeni projekti. 7. Neupravičeni projekti Neupravičeni so vsi projekti, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa ali na osnovi meril javnega razpisa ne dosežejo minimalnega števila točk, ki se zahteva za sofinanciranje investicije. V primeru, da se ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev se vloga zavrne. Če se navedeno ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev se ne podpiše pogodba o sofinanciranju in razveljavi sklep o dodelitvi sredstev oziroma odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Podrobna opredelitev upravičenih projektov je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.3.2. 8. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2015. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje 23. 10. 2015 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015 Naveden datum je skrajni rok za oddajo zahtevkov na ministrstvo za sofinanciranje za sredstva dodeljena v letu 2015. Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 2015 ne morejo prenašati v naslednja leta. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa, – gradbena-obrtniško-inštalacijska dela, – nakup objektov in zemljišč. Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov je v razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.7. in 2.8. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in so bili plačani v času od oddaje vloge na javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo. Strošek je upravičen, če je nastal, je bilo blago dobavljeno storitev opravljena oziroma nepremičnina kupljena, je račun plačan in je predmet računa usposobljen za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov. 10. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev 1. Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani investiciji – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let. 2. Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in – vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovim s.p.-jem ali med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji, – osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti predhodno soglasje MGRT. 3. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 4. Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 5. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 6. Storitev, ki so predmet upravičenih stroškov, ne sme izvajati fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja v svojem s.p. oziroma ne sme biti vzpostavljen odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji. 7. Projekti, morajo biti vodeni tako, da bo ob zaključku projekta vlagatelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 »Dispozicija projekta« točka 9 »Opis investicije« in pojasnil morebitna odstopanja v primeru le-teh; 8. Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise. 11. Merila za izbor projektov Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del ocene predstavlja oceno bonitete podjetja, drugi del pa oceno projekta. Oceno bonitete podjetja bo pridobilo MGRT iz baze podatkov GViN podjetja Bisnode d.o.o. Projekt bo ocenjen po naslednjih kategorijah: A. število novo ustvarjenih delovnih mest, B. namen in cilji investicije, C. vpliv na okolje, D. zgodovina financiranja, E. inovativnost, F. sedež podjetja, G. vrsta investicije, H. število zaposlenih, I. tehnologija, J. skladnost poslovnega načrta s cilji investicije, Merila za izbor projektov, so podrobneje opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.19. 12. Odgovornosti in obveznosti prejemnika sredstev Odgovornost in obveznosti prejemnikov sredstev so podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, zlasti v poglavju 2.23. 13. Popolna vloga Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno označeno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente. Navodila za izdelavo popolne vloge so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.12. 14. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo predvidoma 30. 3. 2015. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljubljani in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj. Neustrezno označene in prepozno prispele vloge se s sklepom zavrže. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Postopek dopolnitve formalno nepopolnih vlog je natančneje določen v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.16. 15. Izbor projektov Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bo po postopku, opisanem v Razpisni dokumentaciji v poglavju 2.18., v skladu z merili za izbor projektov, opredeljenimi v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.19., ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik MGRT. O odobritvi/neodobritvi sredstev za posamezno vlogo oziroma projekt s sklepom odloči predstojnik MGRT oziroma od njega pooblaščena oseba. 16. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. Povabilo k oddaji vloge, 2. Navodilo predlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis, 3. Vzorec pogodbe, 3.1. Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi št. 1), 3.2. Obvezna vsebina vmesnega poročila (Priloga pogodbi št. 2), 3.3. Stroškovnik projekta s prilogami (Priloga pogodbi št. 3), 3.4. Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu (Priloga pogodbi št. 4), 3.5. Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 5), 3.6. Obvezna vsebina zaključnega poročila (Priloga pogodbi št. 6), 4. Razpisni obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju in projektu, 5. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, 6. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta, 7. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve, 8. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financiranja investicije, 9. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik, 10. Oprema ovojnice – vzorec, 11. Izjava o prenosu sedeža podjetja – vzorec, 12. Menična izjava – vzorec. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/. Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 17. Dodatne informacije Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št.: »4300-354/2014«, najkasneje do 13. 3. 2015, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni najkasneje 16. 3. 2015 do 14. ure. Razpisna komisija bo v rubriki Vprašanja in odgovori odgovarjala samo na vprašanja, ki se neposredno nanašajo na ta javni razpis. Ostala bo zavrgla in na njih ne bo odgovarjala. 18. Rok in način prijave Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 26. marec 2015, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 7 JR Pomurje št. 4300-354/2014« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z navedbo sklopa na katerega vlagatelj prijavlja investicijo. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (10. Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi ...) v tujem jeziku, je potrebno priložiti slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MGRT dodatno zahteva sodno overjen prevod. Če vloga ni bila predložena v roku iz prvega odstavka tega poglavja, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene. 19. Obveščanje o izboru Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 20. Druge določbe Rezultati tega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGRT po posredovanju pogodb o sofinanciranju vlagateljem – prejemnikom sredstev v podpis.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost