Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

464. Navodilo za predstavnike Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov, stran 1072.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji dne 10. februarja 2015 sprejel
N A V O D I L O
za predstavnike Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Medvode v organih upravljanja javnih zavodov (v nadaljevanju: predstavnik) in Občino Medvode (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Župan določi pristojni oddelek ter kontaktno osebo za sodelovanje s predstavnikom za posamezen organ upravljanja, tako za že imenovane pred izdajo tega navodila, kot tudi za novo imenovane.
Župan posameznega predstavnika pisno obvesti, kateri oddelek je pristojen ter katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru njene odsotnosti ter na kakšen način bo potekala njihova medsebojna komunikacija.
Če je v posameznem organu upravljanja več kot en predstavnik Občine Medvode, se dogovorijo, kdo bo v skladu s tem navodilom sodeloval z Občino Medvode.
Komunikacija praviloma poteka preko elektronske pošte, lahko pa tudi po telefonu ali osebno.
3. člen
Predstavnik in kontaktna oseba na občini sta dolžna medsebojno sodelovati in se obveščati. Stališče občine morata posebej uskladiti v naslednjih primerih:
– sprejemanje statuta;
– sprejemanje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji;
– imenovanje ali razrešitev direktorice oziroma direktorja javnega zavoda (v nadaljevanju: direktor);
– sprejemanje odločitev, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje zavoda, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanja zavoda, itn.).
Predstavnik je dolžan pristojni organ občine obvestiti o svoji odločitvi, če ne želi več opravljati funkcije predstavnika.
4. člen
Predstavnik je dolžan na konstitutivni seji organa upravljanja zahtevati, da se kontaktni osebi iz občine pošilja v vednost gradivo, ki je predvideno za obravnavo na seji organa upravljanja in to v istih rokih, kot ga prejmejo člani organa upravljanja.
5. člen
Mandat predstavnika je reprezentativen. Če je ravnanje predstavnika v organu upravljanja neprimerno in nedostojno, in če pristojni organ občine presodi, da predstavnik ne zastopa stališč občine, ter da s svojim nespoštovanjem teh navodil prispeva k dodatni obremenitvi proračuna ali poslabšani kvaliteti storitev, ki jih izvaja zavod, lahko začne s postopkom njegove razrešitve.
6. člen
Predstavnik je dolžan preko kontaktne osebe občino sproti obveščati o sprejetih odločitvah iz 3. člena tega navodila, kakor tudi o datumu nastopa mandata organa upravljanja in direktorja.
7. člen
Če občina preko kontaktne osebe predstavnika pisno ne seznani z njenim stališčem do obravnavanih zadev najmanj en dan pred dnevom, določenim za sejo, se šteje, da občina na gradivo nima pripomb.
8. člen
Župan je dolžan z vsebino tega navodila pisno seznaniti vse predstavnike kakor tudi vse organe upravljanja.
9. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan o delu in odločanju v organu upravljanja do 28. februarja s pisnim poročilom za preteklo leto seznaniti župana. Obrazec poročila predpiše župan.
10. člen
V primeru, da predstavniki ustanovitelja ne upoštevajo tega navodila, lahko župan predlaga njihovo razrešitev.
11. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/2015-1
Medvode, dne 10. februarja 2015
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost