Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-0052/2012 Ob-1393/15 , Stran 317
Št. 478-0052/2012 Ob-1393/15
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) v zvezi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb so tri nezazidana stavbna zemljišča oziroma zazidljive parcele v spodnjem delu naselja Moste nad avtocesto (prejšnji ZN Moste) in sicer: a) zemljišče s parc. št. 834/2 in 835/2, travnik, v skupni izmeri 635 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena znaša 56.787,00 EUR, b) zemljišče s parc. št. 834/1, travnik, v izmeri 565 m2, k.o. Žirovnica – izhodiščna cena znaša 50.527,02 EUR, c) zemljišče s parc. št. 831/10, 831/15 in 834/7, travnik, v skupni izmeri 769 m2 – izhodiščna cena znaša 68.770,40 EUR. Navedene izhodiščne cene ne vključujejo DDV. 2. Pogoji prodaje 2.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 2.2. Nepremičnine bodo prodane ponudnikom, za katere bo imenovana Komisija ugotovila, da so podali najugodnejšo ponudbo za posamezno zazidljivo parcelo in bodo s sklepom župana izbrani za najugodnejše ponudnike. 2.3. Izbrani ponudniki bodo morali skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da so od nakupa odstopili in ima prodajalec pravico zadržati plačano varščino. 2.4. Zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice bo kupcem izdano po plačilu celotne kupnine (vključno z DDV). 2.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po izstavitvi računa na podlagi podpisa prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 2.6. Kupci bodo poleg ponujene kupnine dolžni plačati še 22% DDV ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. 3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino za: – zemljišče pod točko 1.a, v višini 5.600,00 EUR, – zemljišče pod točko 1.b, v višini 5.000 EUR in – zemljišče pod točko 1.c, v višini 6.800 EUR, in sicer na TRR prodajalca št.: 01392 – 0100007760, sklic 18 76902-7141998- (davčna številka ponudnika) z navedbo »Varščina za zemljišče«. Plačana varščina se izbranim ponudnikom vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejših ponudnikov. 3.2. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, – davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni (pravne osebe), – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o veljavnosti dane ponudbe do 15. 5. 2015. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali rokom za oddajo ponudb, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Na ovojnici mora biti oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup zemljišč v Mostah« in naveden naslov ponudnika. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež prodajalca najkasneje do četrtka, 26. 3. 2015, do 13. ure. 4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe dne 26. 3. 2015 ob 14. uri, v prostorih Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 4.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 15 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 4.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 4.4. Na podlagi tega razpisa Občina Žirovnica ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 5. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Žirovnica, tel. 04/5809100, kontaktna oseba Monika Kusterle.
Občina Žirovnica

AAA Zlata odličnost