Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

375. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

351. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

352. Sklep o razpisu volitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

353. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
354. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa
355. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2015

OBČINE

Cerknica

356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici
357. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
358. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
359. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici in merilih za odmero komunalnega prispevka
360. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SL 04 SS v naselju Slivice in merilih za odmero komunalnega prispevka
361. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru in merilih za odmero komunalnega prispevka

Črnomelj

362. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec

Grosuplje

363. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1787 – Mali vrh ter o brezplačnem prenosu v last Republike Slovenije

Ivančna Gorica

364. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas
365. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas«

Metlika

366. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2015
367. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Prebold

368. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2015

Rogatec

369. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015

Šentrupert

370. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (ZPK zapor Dob) za leto 2015

Škofljica

371. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
372. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Škofljica
373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

POPRAVKI

376. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)
377. Popravek Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

10. Zakon o ratifikaciji Konvencije o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 in Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MKOOPT)
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju (BUSSOVP)
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)
13. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1A)

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi za Republiko Slovenijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti