Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

354. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa, stran 830.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O Z A H T E V O
o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012), dodatne zahteve in pogoje glede pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa, kot so opredeljeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja zlasti za uporabnike zračnega prostora iz 2. točke prvega člena in izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa iz 3. točke prvega člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so opredeljeni v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
II. PRAVILA LETENJA
3. člen
(formacijski leti)
Formacijski leti se v kontroliranem in nekontroliranem zračnem prostoru izvajajo pod pogoji, določenimi v odstavku (a) do (d) SERA.3135 prvega poglavja Oddelka 3 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
4. člen
(prosto leteči baloni brez posadke)
Agencija izdaja dovoljenje za letenje prosto letečih balonov brez posadke iz točk 2.1, 2.2 in 2.3 Dodatka 2 k Uredbi 923/2012/EU.
5. člen
(operacije na vodi)
Poleg določbe SERA.3230 2. Poglavja Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 morajo zrakoplovi na vodi imeti prižgane luči tudi v primerih iz 22. člena Pravilnika o izogibanju trčenju na morju (Uradni list RS, št. 84/05).
6. člen
(vsebina načrta leta)
Obvezne vsebine načrta leta so naslednji podatki:
1. identifikacija zrakoplova;
2. pravila letenja in vrsta leta;
3. število in tip(-i) zrakoplova ter kategorija vrtinčne sledi;
4. oprema;
5. odhodno letališče ali kraj operacije;
6. predvideni čas začetka gibanja zrakoplova;
7. potovalna(-e) hitrost(-i);
8. nivo(-ji) potovalnega leta;
9. pot letenja;
10. namembno letališče ali kraj operacije in skupni predvideni porabljeni čas;
11. nadomestno(-a) letališče(-a) ali kraj(-i) operacije;
12. avtonomija (najdaljši čas letenja, merjen s količino goriva);
13. skupno število oseb na krovu;
14. reševalna oprema in oprema za preživetje;
15. druge informacije.
7. člen
(vsebina skrajšanega načrta leta)
(1) Obvezne vsebine skrajšanega načrta leta, ki se uporablja pri oddajah preko radiotelefonije, so naslednji podatki:
1. identifikacija zrakoplova;
2. tip-i zrakoplova;
3. nivo potovalnega leta;
4. pot letenja.
(2) V skrajšan načrt leta se lahko vnesejo tudi drugi podatki, ki so navedeni v (a) odstavku SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
8. člen
(izpolnjevanje načrta leta)
Pri vsebini podatkov načrta leta in skrajšanega načrta leta se uporabljajo oznake, kot jih določa Mednarodna organizacija civilnega letalstva v dodatku k standardom in priporočenim praksam »Postopki za navigacijske službe zračnega prometa, Upravljanje zračnega prometa, Doc 4444«.
9. člen
(zaključek načrta leta)
Za obveščanje o zaključku načrta leta se lahko poleg načinov obveščanja iz odstavka (a) SERA.4020 Oddelka 4 Priloge Uredbe 923/2012/EU uporabi tudi telefon.
10. člen
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah in najmanjša oddaljenost od oblakov)
Let zrakoplova v vidljivosti, ko so vrednosti manjše od najmanjših določenih v tabeli S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovoli v skladu z omejitvami opombe *** tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012 in dodatnih pogojev:
a. ki jih določata Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09) in Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14); ali
b. za helikopterje do vidljivosti 1 500 m v skladu s pogoji opombe *** (a) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012; ali
c. v skladu z izdanim dovoljenjem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) za specifične lete kot so npr. izvajanje del v zraku ali izvedba izrednega leta za letala pri vidljivosti manj kot 5 km ali za helikopterje pri vidljivosti manj kot 1 500 m v skladu z opombo ***(b) tabele S5-1 SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012, pri čemer agencija upošteva (letalsko) varnostno oceno, s katero predlagatelj dokaže, da operacija zagotavlja sprejemljiv nivo varnosti za zrakoplov in okolico.
11. člen
(nočni leti VFR)
(1) V skladu z odstavkom (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se dovolijo nočni leti VFR v skladu s pogoji iz odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
(2) V skladu z (v) alinejo 3. točke odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 se za letenje letal v goratih področjih določi minimalna vidljivost 8 km. Za helikopterje veljajo omejitve iz Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012.
12. člen
(izdaja dovoljenja v skladu z Uredbo (ES) št. 730/2006)
Lete VFR nad nivojem letenja 195, do vključno nivoja letenja 285, dovoli pristojna služba zračnega prometa na podlagi odstavka (d) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Uredbe 923/2012/EU.
KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati »Operativno-tehnična zahteva za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili vizualnega letenja (LETI VFR)« (Uradni list RS, št. 86/14).
14. člen
(začetek veljave)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. februarja 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost