Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

362. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec, stran 840.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 23. februarja 2015 do vključno 9. marca 2015 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delovnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 25. februarja 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – GC Otovec«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-9/2014
Črnomelj, dne 11. februarja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost