Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici, stran 832.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 in 111/13), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici
1. člen
V Odloku o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici (Uradni list RS, št. 69/14) se v 2. točki drugega odstavka 4. člena k besedilu »prostor za mlekomat« doda še »avtomat za mlečne izdelke in podobno«.
2. člen
V drugi alineji 5. člena se besedilo »občinskemu svetu« zamenja z »županu«.
V četrti alineji 5. člena se besedilo »sklepom občinskega sveta« zamenja s »sprejetim cenikom«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Tržnica obratuje v obratovalnem času, ki ga sprejme upravljavec s soglasjem župana. Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.«
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
V 14. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Na delu prodajnih mestih (prostor za stojnice) se občasno lahko vrši prodaja iz lastnih vozil, ostalih prodajnih miz ali kot prodaja na tleh (npr. suha roba …), v dogovoru in s soglasjem upravljavca tržnice.«
6. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skladiščenje blaga na tržnici občasnim prodajalcem ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s prodajnih mest.«
19. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Stalni prodajalci blago lahko skladiščijo.«
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »občinskemu svetu« zamenja z »županu«.
V drugem odstavku 22. člena se besedilo »občinskega sveta« zamenja z »župana«.
8. člen
Ostala določila Odloka o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici (Uradni list RS, št. 69/14) ostajajo še naprej v veljavi.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2014
Cerknica, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost