Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

279. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

345. Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
346. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu
347. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

Sklepi

280. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

281. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023)
282. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023)
283. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023)
284. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023)
285. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023)
286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu
287. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
288. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
289. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015

USTAVNO SODIŠČE

290. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

291. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
292. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

293. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 3. septembra 2014 z nadaljevanjem 3. februarja 2015

OBČINE

Celje

294. Pravilnik o najemu javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji

Črnomelj

295. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015
296. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016
297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
298. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

301. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrepolje

Jesenice

339. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2015
340. Sklep o podelitvi naziva častna občanka Občine Jesenice dr. Bredi Oblak
341. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice
342. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
343. Spremembe in dopolnitve meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice

Kamnik

302. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015
303. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016
304. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
307. Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
308. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kanal ob Soči

309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta
310. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kočevje

311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.

Kozje

312. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2015

Kranj

313. Obvezna razlaga prve alineje (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
314. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1260/9, k.o. 2131 – Stražišče
315. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o. 2105 – Britof

Krško

316. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015

Ljubljana

344. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Metlika

317. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike

Murska Sobota

318. Odlok o organizaciji in nalogah mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
319. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
320. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

321. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Slovenj Gradec

323. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
324. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
325. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
326. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)

Straža

327. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

328. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

329. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
330. Pravilnik o pokopu na način »z raztrositvijo pepela pokojnih« na Centralnem pokopališču Lipica
331. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2015
332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
333. Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka
334. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja za Centralno pokopališče Lipica

Tabor

335. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2015
336. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor
337. Sklep o imenovanju in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Žiri

338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri

POPRAVKI

348. Tehnični popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015
349. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
350. Popravek Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti