Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

328. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 695.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07) in 53. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 75/14) je Nadzorni odbor Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na seji dne 28. 1. 2015 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter status članov odbora.
2. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) kot najvišji organ nadzora javne porabe Občine Sveti Jurij ob Ščavnici deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.
Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter s Poslovnikom Nadzornega odbora Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: Poslovnika).
3. člen
NO je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu. Prav tako mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.
4. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora, kot neposrednega proračunskega uporabnika, se zagotavljajo v proračunu na podlagi okvirnega programa dela NO in finančnega načrta, ki ga pripravi predsednik NO na podlagi navodila finančne službe občine.
5. člen
Sedež NO je na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina).
NO ima žig oblikovan v skladu z določili Statuta in sklepa župana.
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
6. člen
NO ima tri člane. Mandatna doba članov NO traja 4 leta oziroma do preteka mandata članov občinskega sveta, ki je NO imenoval.
NO predstavlja predsednik NO (v nadaljevanju: predsednik), ki ga izmed sebe izvolijo člani NO na prvi seji, v njegovi odsotnosti pa predsednika pooblašča član NO.
7. člen
Naloge predsednika NO so:
– Vodi in organizira delo NO,
– Predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje NO,
– Podpisuje sklepe, zapisnike, poročila in druge akte NO,
– Spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,
– Pripravi načrt dela in finančni načrt NO za tekoče proračunsko leto,
– Sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
– Po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, mora pa biti prisoten, ko se obravnava proračun in zaključni račun proračuna ter ko se obravnava oziroma predstavi katero od poročil NO.
8. člen
Za predčasno razrešitev člana NO se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog NO.
9. člen
NO ima tajnika, ki je javni uslužbenec občinske uprave.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
10. člen
Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno.
Predsednik in člani NO imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih članov občinskih organov ter povračil stroškov (Uradni list RS, št. 97/08 in 35/13).
11. člen
Člani NO imajo pravico udeleževati se sej Občinskega sveta Sveti Jurij ob Ščavnici.
Člani NO morajo prejemati gradiva za seje občinskega sveta.
III. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
12. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom sedem dni pred sejo pošlje članom NO.
Vlagatelj zahteve za sklic seje, ki ni član NO, mora gradivo poslati predsedniku NO najmanj petnajst dni pred predlaganim datumom seje.
13. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo NO. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi zanjo in praviloma priloženo gradivo, ki bo na seji obravnavamo.
14. člen
Vsak član NO ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na predlog člana ne zahteva že sam NO.
Posamezne strokovne naloge pa lahko za NO opravi izvedenec, ki ga na predlog NO imenuje občinski svet.
Na seji NO lahko sodelujejo in dobijo besedo samo člani NO, pooblaščeni delavec občinske uprave in vabljeni na sejo, vendar samo pri tistih točkah dnevnega reda, h katerim so vabljeni.
1. Potek seje
15. člen
NO je sklepčen, če je prisotna večina članov.
16. člen
Predsednik NO na začetku seje ugotovi sklepčnost NO. Nato predlaga sprejem dnevnega reda, pri čemer lahko vsak član predlaga umik posamezne točke dnevnega reda ali poda predlog za njegovo razrešitev.
Po sprejemu dnevnega reda NO odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje, h kateremu se lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev.
17. člen
Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu, kakor je bil sprejet dnevni red. Na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik navzoče povabi k razpravi. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko. Razpravljavci so povabljeni k razpravi po vrstnem redu prijave. Ko predsednik ugotovi, da ni več razpravljavcev, zaključi razpravo.
NO konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Seje NO praviloma ne trajajo več kot štiri ure.
18. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca opomniti, mu odvzeti besedo ali celo v primeru hujših kršitev reda zahtevati, da zapusti sejo.
2. Odločanje
19. člen
NO sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na katerih je navzoča večina članov NO z večino glasov navzočih. Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje
Glasovanje je javno in se opravi z dvigom rok po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu.
20. člen
Izjemoma lahko NO z večino sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje izvede delavec občinske uprave (tajnik NO) in predsednik, ko objavi rezultat glasovanja.
3. Zapisnik
21. člen
O seji NO se piše zapisnik, v katerega se vnašajo predvsem:
– Zaporedna številka seje, datum, ura začetka in konca seje,
– Navedba prisotnih in opravičeno odsotnih članov ter navedba ostalih prisotnih,
– Sprejet dnevni red,
– Poročilo o realizaciji prejšnjih sklepov,
– Sklepi pri točkah dnevnega reda z navedbo, koliko glasov je bilo za, proti in vzdržanih,
– Morebitna ločena mnenja,
– Izjave in povzetki razprav članov,
– Izjave in povzetki razprav ostalih prisotnih, če tako določi NO.
Zapisnik podpišeta predsedujoči seje in zapisnikar.
22. člen
Zapisnik in ostalo gradivo sej NO se hrani v prostorih občinske uprave.
IV. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
23. člen
Nadzorni odbor:
– Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– Nadzoruje namenskost in smotrnost sredstev občinskega proračuna,
– Nadzoruje finančno poslovanje neposrednih in posrednih porabnikov proračunskih sredstev ter občinskih neprofitnih organizacij in ustanov.
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov (občinski svet, župan, NO), občinske uprave ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in drugih pooblaščenih oseb, ki poslujejo z občinskimi javnimi sredstvi in javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
24. člen
Vsako proračunsko leto mora NO izvesti nadzor:
– Proračuna in zaključnega računa proračuna občine, različnih občinskih inventur ter ostalih evidenc v pomožnih knjigah,
– Finančnih načrtov in zaključnih računov posrednih proračunskih uporabnikov (javnega zavoda – OŠ, neprofitnih organizacij in ustanov – društev, javnega podjetja ter drugih organizacij in ustanov).
V. POSTOPEK NADZORA
1. Splošne določbe
25. člen
NO sprejme letni program dela in nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa, predloga proračuna ter občasni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.
NO predloži letni program dela in predlog finančnega načrta županu v mesecu decembru za naslednje koledarsko leto.
26. člen
NO opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore si NO določi z letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
Če želi NO izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora slednjega najprej dopolniti. Dopolnitev letnega nadzornega programa posreduje občinskemu svetu in županu. Enako velja za spremembo letnega programa nadzora.
Izredne nadzore NO določi na podlagi:
– Pobude občinskega sveta ali njenih komisij;
– Pobude župana,
– Pobude članov NO.
2. Potek seje
27. člen
Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za katero od oblik nadzora gre.
Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista pravna ali fizična oseba, glede katere je NO pričel postopek.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo osebe, ki bodo nadzor opravile, opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter ime nadzorovane osebe.
V primeru, da je nadzoravana oseba ob razpisanem roku nadzora odsotna, mora NO takoj sporočiti pooblaščeno osebo, ki jo bo nadomeščala ali pa določiti nov predlog roka za nadzor. Podaljšanje roka za nadzor ne sme biti daljše od treh delovnih dni.
28. člen
Nador opravijo člani ali en član (nadzornik) NO oziroma izvedenec. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Predsednik NO ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
29. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne nadzorniku predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Vpogled v zahtevano dokumentacijo in evidence mora biti članom NO omogočeno v vsakem zahtevanem trenutku.
30. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo poročila.
31. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzornik pregled poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila se pošlje predsedniku NO, ki lahko v treh dneh poda pripombe na predlog. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik NO pošlje predlog poročila skupaj s pripombami ostalim članom NO in skliče sejo v roku 8 dni od posredovanega predloga poročila.
Predlog poročila nato obravnava NO na seji. Vsak član se mora o predlogu izjaviti. Po podani izjavah NO sprejme predlog poročila o nadzoru.
Sprejeti predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v petnajstih dneh od prejema predloga poročila vložiti ugovor. NO mora o ugovoru odločati v petnajstih dneh od prejema odgovora.
32. člen
Po preteku roka iz prejšnjega člena oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe, sprejme NO poročilo o nadzoru.
Dokončno poročilo pošlje NO nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in javnosti.
33. člen
Poročilo vsebuje popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja, priporočila in predlogi.
Z ocenami NO presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smoterno glede na uporabljena sodila v nadzoru. V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smoterno. Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smoternosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo javnih financ). S priporočili in predlogi NO praviloma svetuje kako naj nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.
34. člen
Poročilo o opravljenem nadzoru mora vsebovati:
– Predstavitev,
– Povzetek ugotovljenega stanja,
– Predpise, ki so bili kršeni, presoja kršitve,
– Priporočila in predlogi.
35. člen
Če NO ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, ko NO ugotovi, da obstaja utemeljeni sum, da so nadzorovane osebe ali odgovorne osebe storile prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu.
36. člen
Hujše kršitve opredeli NO v konkretnem nadzoru, upoštevaje Zakon o javnih financah ali kateri drugi predpis, glede na pomembnost po:
– Vrednosti,
– Naravi dejanja (prekršek, kaznivo dejanje),
– Kontekstu (primerjava).
37. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenje, priporočila, predloge NO. Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo NO in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge NO.
38. člen
NO izloči člana NO iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Okoliščine iz prejšnjega odstavka so podane, če:
– Je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom NO v krvnem zastopstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska zveza prenehala,
– Je član NO skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– Je član NO udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
39. člen
NO najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Poročilo o realizaciji občinskega proračuna obravnava NO in o njem poroča občinskemu svetu posebej ter predlaga izboljšanje poslovanja
VI. JAVNOST DELA
40. člen
Delo NO je javno in se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu NO v občinskem glasilu in na spletni strani občine ter z navzočnostjo občank in občanov na sejah NO. Vabila z dnevnim redom za seje odbora in sklepi sej so informacije javnega značaja in se objavljajo na spletni strani občine.
NO lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
NO lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Za obveščanje javnosti o delu NO je pristojen predsednik NO oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
VII. SPREMENBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
41. člen
Sprejem Poslovnika, njegove dopolnitve in spremembe sprejme NO z večino glasov vseh članov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljene s tem Poslovnikom, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
S spretjem tega Poslovnika NO prenehajo veljati določbe starega Poslovnik NO, sprejetega dne, 20. 11. 1996.
43. člen
Poslovnik NO Občine Sveti Jurij ob Ščavnici začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije oziroma katerem koli drugem glasilu, ki ga Občina Sveti Jurij ob Ščavnici uporablja za uradne objave.
Zadeva: 007/-1/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. januarja 2015
Predsednik NO
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Jožef Kocuvan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti