Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

346. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu, stran 721.

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena in tretjega odstavka 114. člena ter v zvezi s 118. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. člena in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
(namen uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: JSSČ).
(2) Ta uredba določa predmet in območje koncesije, pogoje za izvajalca JSSČ (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), merila za izbiro koncesionarja, začetek in čas trajanja koncesije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja, letni program, način nadzora nad izvajanjem nalog in prenehanje koncesije.
2. člen
(območje koncesije)
JSSČ se opravlja na območju Republike Slovenije. Za opravljanje JSSČ se podeli ena koncesija.
3. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije obsega naslednje naloge JSSČ:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev ali skupin proizvajalcev;
– svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
– jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog JSSČ;
– sme opravljati druge dejavnosti, če to ne ovira izvajanja nalog, ki so predmet koncesije JSSČ;
– zagotavljati ločena stroškovna mesta za posamezne naloge JSSČ in jasno računovodsko razmejitev nalog javne službe in drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;
– zagotavljati storitev JSSČ na območju celotne Republike Slovenije;
– zagotavljati administrativno in tehnično podporo izvajanju specialističnega in terenskega svetovanja z usposobljenim osebjem;
– zagotavljati najmanj sedem svetovalcev specialistov, ki imajo dveletne izkušnje v čebelarstvu in izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo (zlasti biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija);
– ne glede na prejšnjo alinejo imajo lahko svetovalci specialisti pridobljeno izobrazbo z drugega področja, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka;
– zagotavljati svetovanje na terenu s terenskimi svetovalci, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo in pet let izkušenj v čebelarstvu v skupnem obsegu najmanj 5000 ur dejanskega terenskega svetovanja letno. Terenski svetovalec mora opraviti letno najmanj 150 svetovalnih ur.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolnjevati tudi pogoje iz predpisa o podrobnejših pogojih za izvajanje JSSČ.
5. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– izkušnje osebja na področju čebelarstva, kjer se na podlagi predloženega spiska dokazil oziroma referenc (objave, izvedene strokovne naloge) upoštevajo in ocenijo dosedanje dokazljive izkušnje prijavitelja pri svetovanju na področju čebelarstva v zadnjih sedmih letih;
– kakovost predloženega osnutka za pripravo programa JSSČ, kjer se upošteva kakovost predloženega osnutka, prisotnost in merljivost kazalnikov spremljanja nalog, pojasnjenost izvedbe nalog in skladnost obsega nalog z resolucijo o zaščiti kranjske čebele in skladnost s strateškimi cilji v operativnem programu za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in agroživilstva do leta 2020;
– opremljenost infrastrukture in prostorov za opravljanje JSSČ, kjer se upošteva opremljenost prostorov za izvajanje nalog na podlagi dokazila o razpolaganju s prostori in opisa prostorov, ki jih predloži predlagatelj. Oceni se, ali so prostori na voljo v skladu z razpisno dokumentacijo, ali so na voljo prostori, ki so opremljeni tudi za izvajanje praktičnega strokovnega dela in izvajanje praktičnih poskusov v čebelnjakih.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka se vrednotijo z upoštevanjem vrednosti, ki so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(javni razpis)
(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbiro koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom in
– druge podatke za izvedbo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva. Rok za prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena popolna vloga. Vloga je popolna, če vsebuje vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
7. člen
(izbira koncesionarja)
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter ministru predlaga koncesionarja. Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
(3) Na javnem razpisu se izbere samo en koncesionar, ki v celoti zagotavlja izvajanje storitev JSSČ za čas podeljene koncesije.
(4) Odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati, če v 30 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
8. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje od 1. aprila 2015 do 31. decembra 2020.
9. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše minister.
(2) Koncesijska pogodba se sklene za obdobje od 1. aprila 2015 do 31. decembra 2020.
(3) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določijo predpisi, ki urejajo področje kmetijstva in področje gospodarskih javnih služb, vsebovati tudi:
– natančno opredelitev predmeta koncesije;
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost JSSČ na celotnem območju Republike Slovenije;
– obliko zahtevkov in poročil;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijska pogodba preneha veljati pred datumom iz prejšnjega člena sporazumno.
(2) Vlada republike Slovenije z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne izpolnjuje predpisanih pogojev, določenih v tej uredbi in predpisu, ki ureja podrobnejše pogoje za izvajanje JSSČ;
– če koncesionar prekine opravljanje storitev JSSČ za več kakor 30 dni;
– če koncesionar ne začne izvajati koncesije JSSČ v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe;
– če koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti;
– če koncesionar izstavlja zahtevke, ki nimajo podlage v verodostojnih listinah.
11. člen
(letni program izvajanja)
Koncesionar v 30 dneh po prejemu izhodišč za pripravo letnega programa JSSČ ministrstvu pošlje osnutek letnega programa JSSČ, ki vsebuje vse sestavine iz 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14).
12. člen
(financiranje nalog)
(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in sicer iz delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev, iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov. Stroški, ki jih krije proračun Republike Slovenije in se nanašajo na strošek dela posameznih zaposlenih ali pa pogodbenih izvajalcev, morajo biti primerljivi s stroški delavcev zaposlenih v javni upravi.
(2) Stroški dela, ki se nanašajo na svetovanje specialistov, ne smejo presegati višine plače za uslužbenca, ki je po kolektivni pogodbi uvrščen največ v 43. plačni razred, za polni delovni čas. Stroški, ki se nanašajo na administrativno in tehnično delo, ki je v podporo svetovalnemu delu, pa ne smejo presegati stroškov dela za administrativnega delavca v javni upravi, ki je uvrščen največ v 25. plačni razred.
(3) Stroški terenskega dela, ki ga opravijo pogodbeni sodelavci, znašajo največ 17 evrov na uro.
(4) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kakor je določen z letnim programom dela, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo, izplača se le toliko sredstev, kolikor je izvedenih nalog.
(5) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem obsegu od letnega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme državnega proračuna Republike Slovenije.
13. člen
(znesek nadomestila in prekomerno nadomestilo)
(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev JSSČ prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti javnih storitev.
(2) V primeru ugotovljenega prekomernega nadomestila mora koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške z obrestmi v državni proračun Republike Slovenije.
14. člen
(poročila o izvajanju nalog)
(1) O opravljenih nalogah iz letnega programa dela JSSČ mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta poslati letno poročilo o opravljenem delu in letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSSČ za preteklo koledarsko leto.
(3) Letno poročilo o opravljenem delu iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa in letnega programa ter doseženih kazalnikov;
– uresničitve programa in letnega programa;
– posebnosti pri izvedbi programa in letnega programa;
– predlogov za nadaljnje delo.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSSČ iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev;
– obseg izvedenih nalog;
– vrednost izvedenih nalog;
– pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov, ki se nanašajo na izvajanje JSSČ, ter pregled celotne finančne konstrukcije nalog, ki se deloma financirajo v sklopu JSSČ.
15. člen
(nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog JSSČ izvaja ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog JSSČ izvaja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
16. člen
(vračilo sredstev)
Koncesionar mora ob ugotovitvi nenamenske porabe proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
17. člen
(podaljšanje koncesije)
Če po preteku koncesijskega obdobja, za katerega je bila podeljena koncesija, postopek javnega razpisa še ni pravnomočno končan, se lahko koncesija obstoječemu koncesionarju podaljša, če koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje in se v tem letu nadaljujejo enaki ukrepi, ki so opredeljeni za zadnje leto trajanja koncesije, in v enakem obsegu razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Republike Slovenije, vendar za največ eno leto.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 83/09) in Uredba o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 37/10).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2015
Ljubljana, dne 12. februarja 2015
EVA 2014-2330-0194
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti