Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

316. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015, stran 671.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, št. 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 3. seji, dne 5. 2. 2015, sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  Konto  |       Naziv konta       |Proračun 2015|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|   1   |         2         |   3   |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |  36.611.432|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  29.245.055|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  18.744.199|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    700|Davki na dohodek in dobiček     |  13.843.119|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    703|Davki na premoženje         |  4.311.750|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    704|Domači davki na blago in storitve  |   587.300|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    706|Drugi davki             |    2.030|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  10.500.856|
|      |(710+711+712+713+714)        |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    710|Udeležba na dobičku in dohodki od  |  2.127.802|
|      |premoženja              |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    711|Takse in pristojbine         |    11.300|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    712|Globe in druge denarne kazni     |    38.380|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    713|Prihodki od prodaje blaga in storitev|    45.600|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    714|Drugi nedavčni prihodki       |  8.277.774|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   246.000|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    1.000|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    722|Prihodki od prodaje zemljišč in   |   245.000|
|      |neopredmetenih sredstev       |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |   105.800|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    730|Prejete donacije iz domačih virov  |   105.800|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    731|Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  7.014.578|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    740|Transferni prihodki iz drugih    |  5.032.730|
|      |javnofinančnih institucij      |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    741|Prejeta sredstva iz državnega    |  1.981.848|
|      |proračuna iz sredstev EU       |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  78   |PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE  |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    787|Prejeta sredstva od drugih evropskih |      0|
|      |institucij              |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |                   |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  37.083.897|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  8.849.902|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    400|Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  1.646.352|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    401|Prispevki delodajalcev za socialno  |   268.524|
|      |varnost               |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    402|Izdatki za blago in storitve     |  6.195.440|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    403|Plačila domačih obresti       |   372.500|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    409|Rezerve               |   367.086|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |  13.265.474|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    410|Subvencije              |   798.200|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    411|Transferi posameznikom in      |  7.569.757|
|      |gospodinjstvom            |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    412|Transferi neprofitnim organizacijam |  1.055.146|
|      |in ustanovam             |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    413|Drugi domači transferi        |  3.842.371|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    414|Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  14.268.337|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  14.268.337|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)  |   700.184|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    431|Investicijski transferi pravnim in  |   196.356|
|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|      |uporabniki              |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    432|Investicijski transferi proračunskim |   503.828|
|      |uporabnikom             |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   –472.464|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    750|Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    751|Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    440|Dana posojila            |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    441|Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - |       |
|      |V.)                 |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|      |                   |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    500|Domače zadolževanje         |      0|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |  1.522.067|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|    550|Odplačila domačega dolga       |  1.522.067|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |  –1.994.532|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –1.522.067|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)    |   472.464|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.|  2.056.507|
|      |12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Občinske volilne komisije,
– služba in oddelki občinske uprave po področjih,
– krajevne skupnosti,
– Medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
(1) Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, župan s sklepom sredstva razporedi na postavko, za katero so bila pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
(2) Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep oziroma odločba pristojnega organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na predlog predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova večjih prihodkov proračuna od načrtovanih.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 5  % finančnega načrta predlagatelja iz katerega se sredstva prerazporejajo.
(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
9. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije ter spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.
(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
(3) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20  % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
(4) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
(6) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v NRP v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.
(7) Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
(2) V letu 2015 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2016 do višine 60  % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2015;
– za leto 2017 do višine 40  % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2015.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2015.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno za operativno delovanje predlagateljev FN.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev. Za vsak dan predčasnega plačila znaša popust najmanj 0,0164  % dnevno, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
13. člen
(proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna.
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti za odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 25.000 EUR.
(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(4) O odpisih dolga župan in svet krajevne skupnosti dvakrat letno obvesti Občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2015 ne bo zadolžila.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5  % sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
(1) Posredni uporabnik občinskega proračuna, katerega ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2015 zadolži do višine 80.000 EUR.
(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolži do višine 300.000 EUR.
(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv lahko v letu 2015 izdaja poroštva do višine glavnic 50.000 EUR.
17. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.
(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
18. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
19. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
(3) V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
(4) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
20. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR. Če skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 8.000 EUR, mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana, sicer je takšen pravni posel ničen.
(2) Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za izbor izvajalcev, storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne skupnosti ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
21. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna )
(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.
(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-228/2014-O802
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti