Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4A)

Sklepi

217. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic
218. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
219. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
220. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
221. Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Drugi akti

222. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
223. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 2015 (DeUDIEU15)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

224. Uredba o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015
225. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

MINISTRSTVA

226. Odredba o določitvi datuma, od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
227. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

228. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
229. Akt o spremembah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
230. Državnopravobranilski red

OBČINE

Braslovče

231. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2015
232. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Braslovče (US)

Dolenjske Toplice

233. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015
234. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016

Grosuplje

274. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2015
275. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016

Idrija

235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
237. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig-2

Kamnik

239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Komen

240. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju subvencij mladim družinam v Občini Komen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s prenovo obstoječega stavbnega fonda
241. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen

Kranj

242. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
243. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
244. Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj

Križevci

245. Sklep o imenovanju podžupana Občine Križevci

Lendava

246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava

Ljubljana

247. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014
248. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
249. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
250. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
251. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
252. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

Nova Gorica

253. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

Puconci

276. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2015

Rogašovci

254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci

Sevnica

255. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

256. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
257. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
258. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
259. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
260. Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
261. Sklep Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

262. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

Šmartno pri Litiji

263. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
265. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji

Tržič

266. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2015
267. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
268. Sklep o preklicu Sklepa o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Vipava

269. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2015
270. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava

Žirovnica

271. Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka
272. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
273. Sklep o imenovanju novoizvoljenih vaških odborov

POPRAVKI

277. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu
278. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti