Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

252. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana, stran 570.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 19. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 103/08 – popr. in 105/08) se v 2. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Prevod imena zavoda v angleščini je: Ljubljana City Library.
Prevod skrajšanega imena zavoda v angleščini je: LCL.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »v soglasju z ustanoviteljem« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki ga izda župan Mestne občine Ljubljana.«. Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za občine, ki z zavodom ne sklenejo te pogodbe, zavod ni dolžan izvajati knjižnične dejavnosti kot javno službo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod lahko opravlja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodb, ki jih zavod sklene z njimi v soglasju z ustanoviteljem, ki ga izda župan Mestne občine Ljubljana.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja knjižnično dejavnost ali posamezne vsebine knjižnične dejavnosti tudi za druge subjekte javnega ali zasebnega prava na podlagi posebnih pogodb, ki jih sklene s temi subjekti.«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se pika na koncu zadnje alineje nadomesti z vejico in se dodata novi predzadnja in zadnja alineja, ki se glasita:
»– izloča knjižnično gradivo zaradi ohranjanja kakovosti in aktualnosti svojih zbirk in zagotavlja trajno hranjenje in dostopnost kakovostnih izločenih del v vsaj enem izvodu,
– digitalizira knjižnično in drugo gradivo.«.
V drugem odstavku se pika na koncu zadnje alineje nadomesti z vejico in se dodajo nove tretja, četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– izvaja svetovalne, bibliografske, izobraževalne, informacijsko-tehnološke in organizacijske storitve s področja dela zavoda in sorodnih področij,
– oddaja prostore in opremo v kratkotrajni najem in uporabo,
– izvaja promocijske in oglaševalske storitve v zvezi s področjem dela zavoda,
– izvaja gostinske storitve v povezavi z delom zavoda.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če prihodek od te dejavnosti nameni opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 9. členu se v uvodnem stavku za številko »69/07« v oklepaju doda besedilo »in 17/08«, v osmi alineji se črta besedilo »v specializiranih prodajalnah«, za dvajseto alinejo se dodajo nove enaindvajseta, dvaindvajseta in triindvajseta alineja, ki se glasijo:
»59.110 Produkcija filmov, video filmov in TV oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov in TV oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost«.
Dosedanje enaindvajseta do petintrideseta alineja postanejo štiriindvajseta do osemintrideseta alineja.
Za dosedanjo šestintrideseto alinejo, ki postane devetintrideseta alineja, se doda nova štirideseta alineja, ki se glasi:
»77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del«.
Dosedanje sedemintrideseta do sedeminštirideseta alineja postanejo enainštirideseta do enainpetdeseta alineja.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Mestne občine Ljubljana in na območjih občin pogodbenic.
Zavod je enovita organizacija in se členi na notranje organizacijske enote, ki delujejo na sedežu zavoda, na drugih lokacijah v MOL in v občinah pogodbenicah.
Notranje organizacijske enote MKL so:
– vodstvo,
– skupne službe,
– območne enote.
V skupnih službah in območnih enotah se lahko organizirajo oddelki. V območnih enotah se organizirajo tudi krajevne knjižnice.
Območne enote so osrednje knjižnice na posameznih območjih MOL in imajo krajevne knjižnice, s katerimi skupaj tvorijo knjižnično mrežo MKL. Območne enote lahko imajo krajevne knjižnice tudi izven MOL, v katerih izvajajo knjižnično dejavnost na podlagi pogodb z občinami, ki niso ustanoviteljice javnega zavoda, v skladu z 20. členom Zakona o knjižničarstvu.
Podrobnejša notranja organiziranost zavoda se določi z internim aktom zavoda.«.
6. člen
Drugi odstavek 12.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda in izvaja neposredno delo v zvezi z volitvami. Ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida volitev in objavi, kateri kandidat je izvoljen.«.
7. člen
V drugem odstavku 12.c člena se besedilo »17.a člena« nadomesti z besedilom »12.a člena tega sklepa«.
8. člen
V 13. členu se tretja alineja spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema letno poročilo,«.
9. člen
V drugem odstavku 15. člena se prva alineja dopolni tako, da se glasi:
»– organizira delo zavoda ter vodi poslovanje in strokovno delo zavoda,«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje s področja družboslovja ali humanistike,«.
11. člen
V prvem odstavku 21. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje s področja bibliotekarstva, družboslovja ali humanistike,«.
V drugem odstavku se črta prva alineja. Dosedanje druga do šesta alineja postanejo prva do peta alineja.
12. člen
V prvem odstavku 22. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje s področja prava ali družboslovja,«.
V drugem odstavku se črta prva alineja, v drugi alineji pa se besedilo »njegovo delovno področje« nadomesti z besedilom »pravne, kadrovske in splošne zadeve«. Dosedanje druga do sedma alineja postanejo prva do šesta alineja.
13. člen
V prvem odstavku 23. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje s področja ekonomije,«.
V drugem odstavku se črta prva alineja, v drugi alineji se besedilo »njegovo delovno področje« nadomesti z besedilom »finančne zadeve«. Dosedanje druga do sedma alineja postanejo prva do šesta alineja.
14. člen
V 25. členu se v drugi alineji prvega odstavka in v prvem stavku petega odstavka besedilo »Zveza splošnih knjižnic« nadomesti z besedilom »Združenje splošnih knjižnic«.
15. člen
V 28. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih, ki so del javne kulturne infrastrukture na področju kulture:
– poslovni prostori, Kersnikova ulica 2, Ljubljana, v izmeri 3.113,7 m², in sicer:
– solastniški idealni delež parc. št. 2462/1, do ½, v naravi poslovna stavba ID 1725-295 in solastniški idealni delež parc. št. 2463/1, do ½, v naravi dvorišče oziroma pasaža med Gosposvetsko in Slovensko cesto, obe k.o. 1725 – Ajdovščina,
– solastniški idealni delež parc. št. 2455/2, do 89/500, v naravi dvorišče oziroma dostopna pot do poslovnega in službenega vhoda poslovne stavbe in solastniški idealni delež parc. št. 2455/3, do 65/500, v naravi klet in medetaža stavbe ID 1725-1483, obe k.o. 1725 – Ajdovščina,
– parc. št. 2456/1, do celote, parc. št. 2456/2, do celote, v naravi dvorišče in poslovna stavba ID 1725-288, obe k.o. 1725 – Ajdovščina;
– poslovni prostori, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 309/3, del stavbe ID 1727-405-18, prostor v izmeri 73,55 m² in prostor v izmeri 16,30 m², vse skupaj 89,85 m², s souporabo skupnih prostorov;
– poslovni prostori, Povšetova ulica 37, Ljubljana, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 1/110, 1/165, 1/166 del stavbe ID 1727-1013-1 v izmeri 140,81 m², vključujoč skupne prostore in 2 parkirni mesti v kleti;
– poslovni prostori, Belokranjska ulica 2, Ljubljana, k.o. 2636 – Bežigrad, parc. št. 1408/2, trije poslovni prostori v visokem pritličju, poslovni prostor v I. nadstropju, 1 kletni prostor, sanitarije in vetrolov/predprostor v stavbi ID 2636-2871, v skupni izmeri 171,80 m²;
– poslovni prostori, Dunajska cesta 367, Ljubljana, k.o. 1756 – Črnuče, parc. št. 104/1, poslovni prostori v pritličju stavbe ID 1756-2309-3 v izmeri 158,50 m²;
– poslovni prostori Glinškova ploščad 11a, Ljubljana, k.o. 1734 – Ježica, parc. št. 1000/5 del pritličja v stavbi ID 1734-1189-1 v izmeri 292 m²;
– poslovna stavba, Vojkova cesta 87a, Ljubljana, k.o. 1735 – Stožice, parc. št. 975/3, stavba ID 1735-1544-1 v izmeri 447 m²;
– poslovni prostori, Zadobrovška cesta 1, Ljubljana – Polje, k.o. 1772 – Slape, parc. št. 734/17, kletni prostori stavbe ID 1772-1571-1 v izmeri 279,3 m²;
– poslovni prostori, Zaloška cesta 220, Ljubljana, k.o. 1770 – Kašelj, parc. št. 735/1, dela stavbe ID 1770-1360-5, 3 v izmeri 206,8 m²;
– poslovni prostori, Zaloška cesta 61, Ljubljana, k.o. 1730 – Moste, parc. št. 983/7, del stavbe Španski borci ID 1730-1370-5 v izmeri 511 m² in samostojno notranje stopnišče, posebno dvigalo za knjižnico ter skupna raba naprav ter pripadajoče funkcionalno zemljišče;
– poslovni prostori, Clevelandska ulica 17–19, Ljubljana, k.o. 2680 – Nove Jarše, parc. št. 1527/1, dela stanovanjske stavbe ID 2680-9-23, 121, v izmeri 182,4 m²;
– poslovni prostori, Preglov trg 15, Ljubljana, k.o. 1772 – Slape, parc. št. 1827/0 – del pritličja, stavba ID 1772-1-5 v skup­ni izmeri 328,93 m² ter pravico do uporabe funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov stavbe kot so: vhod v stavbo, hodnik in sanitarije v pritličju Doma občanov Nove Fužine;
– poslovna stavba, Tržaška cesta 47/a, Ljubljana, k.o. 1723 – Vič, parc. št. 785/8, 785/12, 785/14, 784/3 in 784/5, prosto stoječa knjižnica s pripadajočim zemljiščem, stavba ID 1723-2683-1, 2 v izmeri 1.029 m²;
– poslovni prostori, Srednje Gameljne 50, k.o. 1749 – Gameljne, parc. št. 694/10, klet in pritličje stavbe ID 1749-305-2 v izmeri 156 m², in souporaba skupnih prostorov v kleti in pritličju;
– poslovni prostori, Prušnikova ulica 106, Ljubljana, k.o. 1754 – Šentvid, parc. št. 285/4, 285/5 in 285/6, dela stavbe ID 1754-54-1 v izmeri 261,5 m² in pripadajoči idealen delež;
– poslovni prostori, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana, k.o. 1738 – Dravlje, parc. št. 809/318, deli stavbe ID 1738-3296-800 (del), 801, 802, 803 v skupni izmeri 2.758,62 m² in deli stavb ID 1738-3296-62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88;
– poslovni prostori, Cesta II. Grupe odredov 43, Ljubljana, k.o. 1773 – Dobrunje, parc. št. 1667/3, del stavbe ID 1773-988-2 v izmeri 117,5 m²;
– poslovni prostori, Ribji trg 2, Ljubljana, k.o. 1728 – Ljubljana mesto, parc. št. *293, del stavbe ID 1728-28-2 v skupni izmeri 180,28 m²;
– poslovna stavba, Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana, k.o. 2636 Bežigrad, parc. št. 1936/0, stavba ID 2636-2626-1, 2, 3, 4 v skupni izmeri 3.780,12 m² ter pripadajoče dvorišče v skupni izmeri 1.227 m².
Poleg zgoraj navedenih nepremičnin in opreme v njih, daje ustanovitelj v upravljanje tudi opremo na naslednjih lokacijah:
– poslovni prostori, Strelišče Ljubljana, Dolenjska cesta 11, Ljubljana,
– poslovni prostori, Tržaška cesta 116, Ljubljana,
– poslovni prostori, Cesta na Brdo 63, Ljubljana.«.
16. člen
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, sme zavod uporabiti izključno za opravljanje in razvoj knjižnične dejavnosti. O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja v soglasju z ustanoviteljem.«.
Drugi odstavek se črta. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta peta alineja.
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/2013-12
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.