Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

Ob-1221/15 , Stran 161
Ob-1221/15
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja na podlagi javne razgrnitve osnutka proračuna MOL za leto 2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2015
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2015. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv društva; – program aktivnosti turističnega društva za leto 2015, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija overjenega zapisnika občnega zbora); – poročilo o delu za leto 2014 (obvezno za društva, ki so v letu 2014 dobila subvencijo Turizma Ljubljana); – izjava predlagatelja: – o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, – o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih do Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran); – kopijo statuta društva (obvezno za novoustanovljena društva v letu 2014 ali kasneje). Pogoji Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična društva, katerih programi temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja; – seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu; – izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti; – projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih društev; – lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanciranje. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 55.000 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru, da se v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015 spremenijo razpoložljiva sredstva. Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL v letu 2015, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2015. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 9. marca 2015 do 11. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 9. marca 2015 ob 12. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po sprejemu odloka o proračunu MOL za leto 2015. Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@visitLjubljana.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.visitLjubljana.com in www.Ljubljana.si.
Turizem Ljubljana

AAA Zlata odličnost